Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-60 / 21-01-2016

Afgørelse om afslag på genoptagelse af klage vedr. skattenedslag for seniorer

Ankenævnet har den 16. november 2015 stadfæstet ATP’s afgørelse af 30. juni 2015. ATP havde afvist at behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2013, da indsigelsen var modtaget for sent. Nævnet fandt i den konkrete sag ikke grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen.

Fagforening har på vegne af XX i brev af 6. januar 2016 anmodet om genoptagelse af Ankenævnets sag. Fagforening anfører som begrundelse, at Fagforening ønsker nævnets vurdering af, om ATP i forbindelse med sin sagsbehandling har oplyst sagen på tilstrækkeligt grundlag, herunder indhentet oplysning til brug for sagen i overensstemmelse med § 16, stk. 1, i lov om skattenedslag for seniorer. Efter § 16, stk. 1, i lov om skattenedslag for seniorer, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008, kan ATP til brug for administrationen af denne lov indhente oplysninger, herunder i elektronisk form, fra andre offentlige myndigheder, herunder kommunerne og regionerne, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Feriekonto og indkomstregisteret om blandt andet arbejdsgiveres bidragsindbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Ankenævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne særlige omstændigheder, at det kan begrunde, at sagen genoptages. Det forhold, at ATP ved på tidspunktet for opgørelsen af beskæftigelsesgraden af 2013 at have indhentet supplerende oplysninger eventuelt ville være nået til andet resultat, kan ikke i sig selv ændre denne vurdering.

På den givne foranledning bemærkes, at når ATP i praksis opgør beskæftigelsesgraden for en person, sker det som udgangspunkt maskinelt ud fra indberettede oplysninger om ATP-bidrag. Gør en person indsigelse over for ATP mod den maskinelt opgjorte beskæftigelsesgrad, vurderer ATP den konkrete sag med henblik på at afgøre, om der er dokumenteret yderligere fuldtidsbeskæftigelse, der kan medføre en forhøjelse af beskæftigelsesgraden. Det forudsætter således en indsigelse fra personen, før ATP behandler sagen manuelt. Efter det oplyste og på baggrund af ovenstående finder Ankenævnet ikke grundlag for at kritisere ATP’s sagsbehandling.

Efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, er det en betingelse, at indsigelse indgives inden for fristen på 3 måneder. Som nævnt i Ankenævnets afgørelse af 16. november 2015 er det lagt til grund, at XX har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2013 i juni 2014, da brevet med opgørelsen er afsendt i overensstemmelse med ATP’s sædvanlig maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til hendes postadresse. Hun havde således haft mulighed for at gøre indsigelse mod den opgjorte beskæftigelsesgrad inden for indsigelsesfristen, men fremsatte som nævnt ikke en sådan indsigelse.