Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-58 / 10-06-2016

Afgørelse om afslag på genoptagelse af klage vedr. skattenedslag for seniorer

Ankenævnet stadfæstede den 26. oktober 2015 ATP’s afgørelse af 1. juli 2015. ATP havde afvist at behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2010, da indsigelsen var modtaget for sent. Nævnet fandt i den konkrete sag, at der ikke forelå nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der var grundlag for at genoptage sagen på ulovbestemt grundlag. Nævnet fandt således ikke grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen.

Folketingets Ombudsmand har på vegne af XX i brev af 13. april 2016 anmodet om genoptagelse af Ankenævnets sag.

Folketingets Ombudsmand henviser til, at det ikke fremgår af sagen, hvornår de uregelmæssigheder i posten, som XX henviser til, har fundet sted, dvs. om de kan anses for at have haft betydning for postleveringen til hans adresse på tidspunktet for postleveringen til hans adresse på tidspunktet for udsendelse af ATP’s brev fra ”juni 2011”. Der henvises her til modtaget post adresseret til Adresse A og Adresse B og modtaget post fra hjemmeadressen på kontoradressen m.m. Ombudsmanden har også henvist til, at det ikke på baggrund af sagens oplysninger kan konstateres, hvornår der er sket indberetning og indbetaling af ATP-bidrag for 2010.

Ombudsmanden har bedt Ankenævnet tage stilling til, om der på baggrund af ovenstående er grundlag for genoptagelse af opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad for 2010 på ulovbestemt grundlag.

Det fremgår af Ombudsmandens brev til XX, som var vedlagt i kopi til Ankenævnet, at XX flere gange har modtaget post adresseret til en anden adresse, og at XX’s post har været sendt til hans kontoradresse. Ombudsmanden henviser i den forbindelse XX til nærmere at dokumentere, hvilke uregelmæssigheder der har været tale om, og hvornår disse nærmere har fundet sted. Ankenævnet har den 27. maj 2016 bedt XX nærmere dokumentere, hvilke uregelmæssigheder der har været tale om, og hvornår disse nærmere har fundet sted. XX har ved e-mail den 31. maj 2016 oplyst, at han er i færd med at fremskaffe yderligere dokumentation. XX anmoder i den forbindelse om en dato for ATP’s afsendelse af brevet vedrørende opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2010. XX har rykket for svar den 3. juni 2016 og den 8. juni 2016.

XX’s anmodning om en dato for afsendelse af brevet af juni 2011 om beskæftigelsesgraden for 2010 kan ikke imødekommes. Nævnet skal hertil bemærke, at nævnet allerede i afgørelsen af 26. oktober 2016 har taget stilling til XX’s indsigelse vedrørende fejl i afsendelsen af ATP’s brev fra juni 2011, og at Ombudsmanden i brevet af 12. april 2016 til XX har meddelt ham, at ATP efter Ombudsmandens opfattelse ses at have foretaget de undersøgelser, der normalt kræves på dette retsområde for, at en myndighed kan løfte bevisbyrden for, at et brev er afsendt og kommet frem, jf. det såkaldte systembevis.

Det er således efter Ankenævnets opfattelse uden betydning for sagens afgørelse, om der kan fastslås en specifik dato for afsendelsen af brevet fra juni 2011 om beskæftigelsesgraden for 2010. Det bemærkes herved, at de forhold, der er spurgt ind til i Ankenævnets høring af 27. maj 2016, er tidspunkterne for de uregelmæssigheder, som XX selv har angivet. Såfremt sådan dokumentation kan fremskaffes, kan XX på ny rette henvendelse til Ankenævnet.

Ankenævnet har endvidere den 27. maj 2016 foranlediget af Ombudsmandens henvendelse bedt ATP om at oplyse, hvornår indberetningen og indbetalingen af ATP-bidrag for 2010 har fundet sted. ATP har ved e-mail den 31. maj 2016 oplyst, at indberetningen af bidraget er sket den 19. januar 2012 og korrigeret den 7. marts 2012. Indberetningen er således sket efter udløbet af indsigelsesfristen for beskæftigelsesgraden for 2010. Fristen udløb den 30. september 2011. Beløbet er opkrævet den 1. februar 2012 og indbetalt den 6. marts 2012. Både indberetning og korrektion er foretaget af XX’s arbejdsgiver via e-indkomst. Der er således ikke sket sagsbehandlings- eller beregningsfejl hos ATP i forbindelse med opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad for 2010, der blev beregnet i juni 2011. ATP’s svar vedlægges til XX’s orientering.

Ankenævnet finder, at der i den konkrete sag heller ikke på det nu oplyste grundlag foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne særlige omstændigheder, der kan begrunde, at sagen genoptages på ulovbestemt grundlag. Det forhold, at der er betalt fuld ATP for 2010 kan som nævnt i afgørelsen af 26. oktober 2016 ikke ændre på denne vurdering. Nævnet har herved lagt vægt på oplysningerne fra ATP om, at indberetning og indbetaling af ATP for 2010 først er sket efter udløbet af indsigelsesfristen, og at der således ikke er sket sagsbehandlings- eller beregningsfejl hos ATP i forbindelse med opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad for 2010, der blev beregnes i juni 2011.

På den givne foranledning bemærkes, at det forhold, at opgørelsen af beskæftigelsesgraden er materielt forkert, ikke i sig selv kan føre til en genoptagelse af opgørelsen. Hvis det derimod efter indsigelsesfristens udløb viser sig, at arbejdsgiveren har foretaget nye eller ændrede indberetninger til ATP inden for indsigelsesfristen, vil det blive anset for en rettidig indsigelse og realitetsbehandlet. Indberetningen til ATP er i XX’s tilfælde først foretaget efter indsigelsesfristens udløb.

Ankenævnet finder således ikke grundlag for at genoptagelse af sagen.