Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-90 / 31-08-2016

Afgørelse af klage fra XX vedr. skattenedslag for seniorer

Ankenævnet har den 12. august 2015 stadfæstet ATPs afgørelse af 2. juli 2014. ATP havde afvist at behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2010 og 2011, da indsigelsen først var modtaget efter indsigelsesfristens udløb. ATP fandt i afgørelsen af 2. juli 2014, at meddelelsen vedrørende indkomståret 2010, der blev sendt i juni 2011, måtte anses for at være kommet frem, og at meddelelsen for indkomståret 2011, der blev sendt i juni 2012, ligeledes måtte anses for at være kommet frem. Nævnet fandt, at der i den konkrete sag ikke forelå nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der var grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Ankenævnet har den 18. februar 2016 modtaget Folketingets Ombudsmands brev af 17. februar 2016, hvorved Ombudsmanden orienterer nævnet om sin besvarelse af XX’s klage af 5. oktober 2015 over Ankenævnets afgørelse af den 12. august 2015. Med brevet videresender Ombudsmanden endvidere materiale modtaget fra XX. Materialet videresendes som en anmodning fra XX om, at nævnet tager stilling til, om der er grundlag for at genoptage opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad for 2010 og 2011 som følge af andre forhold end undersøgelse af det såkaldte systembevis.

Ombudsmanden henviser i sit brev til en tidligere sag ved Ombudsmanden, i forbindelse med hvilken ATP og Ankenævnet for ATP m.m. har anerkendt, at der i visse tilfælde gælder en adgang til genoptagelse af opgørelsen af en beskæftigelsesgrad på ulovbestemt grundlag, nemlig hvis der foreligger særligt undskyldende omstændigheder, eller hvis der foreligger myndighedsfejl. Ombudsmanden tilkendegiver videre i brevet, at særligt undskyldende omstændigheder principielt kan bestå i andet end alvorlig sygdom, ligesom myndighedsfejl kan foreligge i andre tilfælde, end hvor ATP ikke kan løfte bevisbyrden for, at et brev, hvori der er anført en indsigelsesfrist, er afsendt og kommet frem.

Ombudsmanden finder således, at en myndighedsfejl f.eks. også må kunne bestå i, at ATP foretager en fejlregistrering af en korrekt foretaget indberetning af ATP-bidrag, eller at ATP foretager en fejlberegning på baggrund af korrekt indberettede oplysninger.

XX’s klage vedrører indkomstårene 2010 og 2011. Han har sammen med klagen til Ombudsmanden sendt udskrifter fra sin skattemappe vedrørende indkomstårene 2009-2011. Af disse fremgår det, at der for indkomståret 2009, hvor beskæftigelsesgraden af ATP er opgjort til 100 %, er indberettet ATP-bidrag med 2.628 kr. på baggrund af et timetal på 1.780 timer. For indkomståret 2010 er der indberettet ATP-bidrag med 2.438 kr., og for indkomståret 2011 er der indberettet ATP-bidrag med 2.927 kr. Det indberettede timetal er på 1920 timer for begge år.

Ombudsmanden tilkendegiver i sin besvarelse af XX’s klage, at han ikke kan konstatere, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m. har forholdt sig til, om ovenstående giver grundlag for genoptagelse på ulovbestemt grundlag. Det er på den baggrund, at materialet fra XX videresendes til nævnet.

Som følge heraf hjemviser Ankenævnet sagen til ATP’s stillingtagen til, om der er grundlag for at genoptage XX’s beskæftigelsesgrad for 2010 og 2011 på ulovbestemt grundlag som følge af myndighedsfejl i forbindelse med beregningen af beskæftigelsesgraden.