Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-149 / 26-01-2014

Afgørelse af klage fra XX ved advokat XX over afgørelse af 7. oktober 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har fra Virksomhed på vegne af XX modtaget klage af 28. oktober 2014 over ATPs afgørelse af 7. oktober 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer. XX har ved brev af 31. december 2014 oplyst, at Virksomhed har indstillet sin aktivitet, og at nærværende sag videreføres af Virksomhed B.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2010, da indsigelsen var modtaget for sent. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2011 havde mod­taget medde­lelse om beskæftigelsesopgørelsen for det på­gældende år.

Det bemærkes, at ATP første gang traf afgørelse om XX’s beskæftigelsesgrad i 2010 den 17. september 2012. ATP traf dengang afgørelse om, at indsigelsesfristen var udløbet. Afgørelsen blev påklaget til Ankenævnet, som med afgørelse af 10. april 2013 stadfæstede ATPs afgørelse. Sagen er derefter blevet genoptaget i ATP den 13. august 2014 efter anmodning fra XX’s advokat. ATP traf på ny afgørelse i sagen den 7. oktober 2014. Det er denne afgørelse, der nu er påklaget.

XX anfører i klagen til Ankenævnet, at XX ikke har modtaget brevet fra ATP i juni 2011. Han henviser til ATPs undersøgelse hos Post Danmark og anfører i den forbindelse, at det ikke er retssikkerhedsmæssigt korrekt at lade borgerne bære risikoen for den manglende sikkerhed for leveringen. XX giver i tilslutning hertil en række eksempler på, hvor i forsendelses- og afleveringsprocessen der kunne være sket fejl.

ATP har i en udtalelse af 19. november 2014 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet, idet XX først har gjort indsigelse mod beskæftigelsesgraden for 2010 den 13. juni 2012.

Det fremgår af udtalelsen, at ATP i forbindelse med behandlingen af sagen har spurgt Post Danmark, om der har været nogen uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelsen. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende, men at der kan have været nogle få mulige forsinkelser i perioden.

XX har i et partshøringssvar den 2. december 2014 anført, at det er ubegribeligt, at ATP vil fastholde den tidligere trufne afgørelse. Han henviser blandt andet til den trufne afgørelses betydning og har i den forbindelse indsendt kopi af en afgørelse fra Landsskatteretten, hvori det fastslås, at SKAT er berettiget til at indrette sig 100 % på den vurdering, ATP har foretaget.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­de­lelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Det bemærkes endvidere, at ATP ikke kan pålægges at sende sine breve om beskæftigelsesgraden som anbefalet post.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2010 er først frem­sat den 13. juni 2012, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­ned­slags­lovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må antages, at brevet er kom­met frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til klagers folkeregisteradresse. Nævnet har end­videre lagt vægt på, at der ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten i den periode, hvor opgørelsen for 2010 er sendt ud.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne særlige omstændigheder, der kan begrunde, at sagen genoptages på ulovbestemt grundlag.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2010.