Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-63 / 23-02-2015

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 6. marts 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 24. marts 2014 over ATP’s afgørelse af 6. marts 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke ville genoptage den tidligere afgjorte sag om indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2009 og 2010, da der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, der kunne begrunde, at sagen skulle behandles på ny.

ATP har oplyst, at man på baggrund af en afgørelse fra Folketingets Ombudsmand generelt har genoptaget sager om indsigelsesfristen, hvis klager har anført ikke at have modtaget ATP’s meddelelser om beskæftigelsesgraden, og ATP ikke i sagsforløbet har undersøgt dette forhold nærmere. ATP finder imidlertid, at dette ikke er tilfældet i den konkrete sag, idet XX ikke i kontakten med ATP har gjort opmærksom på, at hun ikke skulle have modtaget ATP’s meddelelser, men derimod givet udtryk for, at hun blot ikke har fået reageret på dem inden for fristen. 

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at hun ikke har modtaget ATP’s meddelelser vedrørende indkomstårene 2008, 2009 og 2010. Hun ville naturligvis have reageret, hvis hun havde modtaget disse oplysninger, da hun har været fuldtidsansat i hele perioden. 

Ankenævnet har noteret sig, at ATP har genoptaget sagen vedrørende indkomståret 2008, hvor der ses at have været gjort indsigelse rettidigt. Sagen for Ankenævnet vedrører således alene indkomstårene 2009 og 2010. 

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Ankenævnet konstaterer, at XX ved brev af 7. februar 2012 til ATP har vedlagt en række bilag, herunder bilag fra ATP’s meddelelser om beskæftigelsesgraden for indkomstårene 2009 og 2010. Efter det oplyste, har ATP ikke genfremsendt kopi af de omhandlede meddelelser til XX, og Ankenævnet må derfor lægge til grund, at XX har modtaget ATP’s meddelelser vedrørende indkomstårene 2009 og 2010 i forbindelse med den oprindelige udsendelse i henholdsvis juni 2010 og juni 2011.

Ankenævnet finder allerede på den baggrund, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne særlige omstændigheder, at det kan begrunde, at sagen genoptages, eller at der ses bort fra den i loven fastsatte klagefrist.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse vedrørende indkomstårene 2009 og 2010.