Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-103 / 11-02-2015

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 4. juli 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 20. juli 2014 over ATPs afgørelse af 4. juli 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2011, da indsigelsen var modtaget for sent. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2012 havde mod­taget medde­lelse om beskæftigelsesopgørelsen for det på­gældende år.

Det bemærkes, at ATP første gang traf afgørelse om XX’s beskæftigelsesgrad i 2011 den 12. marts 2013. ATP traf dengang afgørelse om, at indsigelsesfristen var udløbet. Afgørelsen blev påklaget til Ankenævnet, som med afgørelse af 16. september 2013 stadfæstede ATPs afgørelse. Sagen er derefter blevet genoptaget i ATP den 3. februar 2014. ATP traf på ny afgørelse i sagen den 4. juli 2014. Det er denne afgørelse, der nu er påklaget.

XX anfører i klagen til Ankenævnet, at han ikke har modtaget brevet fra ATP i juni 2012. Han henviser til ATPs undersøgelse hos Post Danmark og anfører i den forbindelse, at en undersøgelse Organisation X har foretaget viser, at hver fjerde har mistet et brev hos Post Danmark. XX anfører videre, at det i den offentlige administration normalt er sådan, at usikkerhed kommer parten (borgeren) til gode.

ATP har i en udtalelse af 1. september 2014 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet, idet XX først har gjort indsigelse mod beskæftigelsesgraden for 2011 den 22. februar 2013.

Det fremgår af udtalelsen, at ATP i forbindelse med behandlingen af sagen har spurgt Post Danmark, om der har været nogen uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelsen. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende, men at der kan have været nogle få mulige forsinkelser i perioden.

XX har i et partshøringssvar den 8. september 2014 blandt andet anført, at han ikke kan forstå, at ATP som offentlig virksomhed kan have interesse i at nægte ham retten til skattenedslag.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­de­lelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Det bemærkes endvidere, at ATP ikke kan pålægges at sende sine breve om beskæftigelsesgraden som anbefalet post.

Endelig bemærkes, at Ankenævnet den 26. januar 2015 har modtaget kopi af Ombudsmandens brev til XX i anledning af hans klage til Ombudsmanden den 2. november 2014. Det fremgår af brevet til XX, at Ombudsmanden har bedt XX om at afvente ankenævnets afgørelse af sagen, før XX tager stilling til, om der er grundlag for at klage til Ombudsmanden igen. Kopi af Ombudsmandens brev til nævnet vedlægges til orientering.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2011 er først frem­sat den 22. februar 2013, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­ned­slags­lovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må antages, at brevet er kom­met frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til klagers folkeregisteradresse. Nævnet har end­videre lagt vægt på, at der ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten i den periode, hvor opgørelsen for 2011 er sendt ud.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne særlige omstændigheder, der kan begrunde, at sagen genoptages på ulovbestemt grundlag.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2011.