Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-23 / 09-03-2015

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 4. februar 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 23. februar 2014 over ATP’s afgørelse af 4. februar 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af Allan Rasmusens beskæftigelsesgrad for indkomståret 2012, idet indsigelsen var modtaget for sent. ATP henviste i afgørelsen til, at indsigelsen skulle have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX mod­tog medde­lelsen om opgørelsen af beskæftigelsesgraden for det pågældende år. Dette følger af § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer.

Det fremgår af sagen, at XX ved brev af juni 2013 modtog opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2012.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han har modtaget brevet i juni 2013, men at brevet grundet en samtidig vandskade i huset må have forputtet sig blandt nogle forsikringspapirer. XX har derfor først læst brevet mellem jul og nytår 2013 og kontakter ATP straks herefter den 6. januar 2014. I høringssvar modtaget den 6. juni 2014 oplyser XX, at han selvfølgelig ville have reageret, hvis han havde læst brevet tidligere.

ATP har i udtalelse af 19. maj 2014 oplyst, at XX først gjorde indsigelse mod ATP’s opgørelse af beskæftigelsesgraden for 2012 ved telefonisk henvendelse den 6. januar 2014.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2012 er først sket i 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder.

Nævnet finder endvidere, at der i den konkrete sag ikke findes sådanne særlige omstændigheder, der kan begrunde, at nævnet dispenserer fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Anke­nævnet stadfæster derfor ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2012.