Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-89 / 10-08-2015

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 3. juni 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 25. juni 2014 over ATPs afgørelse af 3. juni 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2009 og 2010, da indsigelsen først var modtaget af ATP ved telefonisk henvendelse den 12. december 2013. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagslovens, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen for så vidt angår indkomståret 2009 have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2010 havde mod­taget medde­lelsen om beskæftigelsesopgørelsen for det på­gældende år. Tilsvarende skulle indsigelsen for så vidt angår indkomståret 2010 have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2011 havde mod­taget medde­lelsen om beskæftigelsesopgørelsen for det på­gældende år.

XX har i klagen til Ankenævnet blandt andet oplyst, at han i perioden 2009-2013 arbejdede 1523 timer i gennemsnit årligt, hvilket er mere end 54 timer pr. 14 dage, som svarer til fuldtidsbeskæftigelse for 14 dages lønnede. XX har desuden oplyst, at han har været ansat i firmaet fra 1991 til 2013, bortset fra 3-4 perioder med arbejdsfordeling i 5-6 uger.

ATP har i en udtalelse af 15. juli 2014 fastholdt, at indsigelsesfristen i den konkrete sag er udløbet. ATP oplyser, at brevene med beskæftigelsesgraderne for 2009 og 2010 begge er sendt til XX’s folkeregisteradresse. Det er ikke bestridt, at han har modtaget brevene. Første gang J. Bjarne Jensen henvender sig til ATP om beskæftigelsesgraden for 2009 er ifølge ATPs registreringer ved brev af den 12. december 2013.   

XX er blevet partshørt over ATPs udtalelse og har hertil bemærket, at det er en hård straf, hvis det skal koste så meget at begå en fejl, samt at informationen er kryptisk.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2009 og 2010 er først frem­sat i december 2013, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2. De af XX’s oplyste forhold kan ikke føre til et andet resultat.

Da heller ikke An­kenævnet finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2009 og 2010.

Ankenævnet kan i øvrigt henvise til ATP for besvarelse af spørgsmål vedrørende beskæftigelsesgraden for 2014.