Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-41 / 02-11-2015

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 29. april 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

XX har klaget over ATP’s afgørelse af 29. april 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad for indkomståret 2012, idet indsigelsen var modtaget for sent. ATP henviste i afgørelsen til, at indsigelsen skulle have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX modtog meddelelsen om opgørelsen af beskæftigelsesgraden for det pågældende år. Dette følger af§ 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer.

XX har i klagen til Ankenævnet blandt andet anført, at hun i forbindelse med, at hun modtog opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2012, blev opmærksom på, at der var en stor ned­ gang i beskæftigelsesgraden i forhold til 2010 og 2011. Hun indsendte derfor lønsedler vedrørende indkomståret 2012 til ATP. Herefter har XX ikke reageret over for sagsbehandlingen vedrørende 2012, og først i april 2015 modtog hun en mail om, at ATP ikke kendte til sagen. Hun har desuden anført, at hun gennem alle årene har haft samme arbejde og kun meget få sygedage.

ATP har i udtalelse af 4. juni 2015 oplyst, at XX’s beskæftigelsesgrad for 2012 blev fremsendt ved brev i juni 2013. Brevet blev fremsendt til XX’s folkeregisteradresse.

ATP anfører i udtalelsen, at XX først har gjort indsigelse mod beskæftigelsesgraden for 2012 den 9. april 2015. ATP har ikke registreret, at XX før end dette tidspunkt har rettet henvendelse vedrørende 2012, hverken telefonisk eller skriftligt. ATP oplyser i øvrigt, at XX ifølge ATP’s registreringer første gang henvender sig til Skattenedslag for seniorer ved tele­ fonsamtale den 30. marts 2015, og at denne henvendelse vedrørte beskæftigelsesgraden for 2014. ATP har i udtalelsen fastholdt, at indsigelsesfristen i den konkrete sag er udløbet.

 

XX har ved partshøringssvar af 22. juni 2015 fastholdt, at hun fremsendte dokumentation i forbindelse med opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2012, og at hun ikke ved, hvad der er sket, siden ATP nægter at have hørt fra hende.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Ankenævnet finder at måtte lægge til grund, at XX først den 9. april 2015 har henvendt sig til ATP vedrørende beskæftigelsesgraden for 2012. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder.

Nævnet finder endvidere, at der i den konkrete sag ikke findes sådanne særlige omstændigheder, der kan begrunde, at nævnet dispenserer fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Ankenævnet stadfæster derfor ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2012.