Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-122/ 26-10-2015

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 20. maj 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har den 23. juni 2015 modtaget XX’s klage over ATP’s afgørelse af 20. maj 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP der ikke i XX’s sag var fremkommet oplysninger om sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for at se bort for indsigelsesfristen på 3 måneder.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at der er indbetalt fuldt ATP-bidrag for 2008 og 2009, og at ATP ikke har baseret sin afgørelse på en faktuel bevisførelse for de argumenter, han har fremført om årsagen til, at han ikke har reageret inden for fristen. Argumenterne fremgår af hans henvendelse til ATP, modtaget i ATP den 3. marts 2015, hvor han henviser til, at han i perioden kæmpede med at få sin virksomhed til at overleve og derfor havde svært ved at tænke rationelt.

ATP har ved mail af 25. april 2013 bekræftet, at der er indbetalt fuldt ATP-bidrag for 2008 og 2009, men at beskæftigelsesgraden er blevet opgjort som sket på grund af fejl i forbindelse med arbejdsgiverens indberetninger.

ATP har i udtalelse af 28. juli 2015 fastholdt, at XX’s oplysninger om de økonomiske udfordringer i sin virksomhed efter ATP’s vurdering ikke har indebåret, at han har været ude af stand til at varetage sine interesser i forhold til opgørelsen af beskæftigelsesgraden i de 3 måneder, som indsigelsesfrist varede i hhv. januar-marts 2010 og juli-september 2010.

Ankenævnet tiltræder ATP’s vurdering, hvorefter de af XX’s anførte grunde til ikke at have reageret inden for indsigelsesfristen ikke vurderes at være sådanne særlige omstændigheder, der giver det fornødne grundlag for at genoptage sagen på ulovbestemt grundlag.