Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-163/ 09-03-2015

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 18. juni 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har den 12. juli 2013 modtaget XX’s klage over ATP’s afgørelse af 18. juni 2013 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse mundtligt, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad for indkomstårene 2008 og 2009, idet indsigelsen var modtaget for sent. ATP henviste i afgørelsen til, at indsigelsen skulle have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX mod­tog medde­lelsen om opgørelsen af beskæftigelsesgraden for de pågældende år. Dette følger af § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer.

Det fremgår af sagen, at XX ved breve af december 2009 og juni 2010 modtog opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2008 og 2009.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at hun i februar 2013 modtog et brev fra ATP hvori beskæftigelsesgraden for 2008 og 2009 var registreret til 0 %. Dette er ikke korrekt, da hun i alle årene har haft fuldtidsbeskæftigelse. XX’s arbejdsgiver har derfor rettet henvendelse til ATP, der telefonisk har givet afslag på at rette i de opgjorte beskæftigelsesgrader for årene 2008 og 2009.

ATP har i udtalelse af 16. oktober 2013 oplyst, at XX først gjorde indsigelse mod ATP’s opgørelse af beskæftigelsesgraden for 2008 og 2009 ved sin arbejdsgivers telefoniske henvendelse den 18. juni 2013. ATP oplyser endvidere, at der ikke i sagen er oplysninger om, at XX ikke skulle have modtaget ATP’s breve udsendt i december 2009 og juni 2010 om beskæftigelsesgraden i 2008 og 2009.

I høringssvar af 27. november 2013 oplyser XX, at ATP’s breve er svære at forstå, men der er ikke oplysninger om, at hun ikke skulle have modtaget breve i december 2009 og juni 2010 om beskæftigelsesgraden for 2008 og 2009.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2008 og 2009 er først sket i 2013, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder.

Nævnet finder endvidere, at der i den konkrete sag ikke findes sådanne særlige omstændigheder, der kan begrunde, at nævnet dispenserer fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Anke­nævnet stadfæster derfor ATP’s afgørelse vedrørende indkomstårene 2008 og 2009.