Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-27 / 02-11-2015

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 18. februar 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

XX har klaget over ATPs afgørelse af 18. februar 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad for indkomstårene 2010 og 2011, idet indsigelsen var modtaget for sent. ATP henviste i afgørelsen til, at indsigelsen skulle have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX mod­tog medde­lelsen om opgørelsen af beskæftigelsesgraden for de på­gældende år. Dette følger af § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer.

XX har i klagen til Ankenævnet blandt andet anført, at han enten må have forlagt eller overset opgørelserne fra ATP, eller at han ikke har tillagt opgørelserne nogen betydning, idet han var i fuldtidsbeskæftigelse med en indkomst på 322.484 kr. i 2010 og således opfyldte indkomstkravet. Han anfører desuden, at han har været lønmodtager, siden han var 15 år, med kun to meget korte ledighedsperioder.

ATP har i udtalelse af 1. april 2015 oplyst, at XX beskæftigelsesgrad for 2010 blev fremsendt ved brev i juni 2011, og at beskæftigelsesgraden for 2011 blev fremsendt ved brev i juni 2012. Begge breve blev fremsendt til XX’s folkeregisteradresse.

ATP oplyser i udtalelsen, at XX først har henvendt sig vedrørende beskæftigelsesgraden for 2010 og 2011 ved telefonisk henvendelse den 19. juni 2014. Den 18. februar 2015 gør han på ny indsigelse over for opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2010 og 2011. ATP har i udtalelsen fastholdt, at indsigelsesfristerne i den konkrete sag er udløbet.  

XX har ved partshøringssvar af 13. april 2015 henvist til, at ATP med udtalelsen til Ankenævnet bekræfter, at der er fejl i opgørelsen af hans beskæftigelsesgrad, og at de oplysninger, som han har fremsendt med sin klage, også var tilgængelige på det tidspunkt, hvor beskæftigelsesgraderne for 2010 og 2011 blev opgjort.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelserne af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2010 og 2011 er først sket den 19. juni 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder.

Nævnet finder endvidere, at der i den konkrete sag ikke findes sådanne særlige omstændigheder, der kan begrunde, at nævnet dispenserer fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Anke­nævnet stadfæster derfor ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2010 og 2011.