Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-151 / 09-03-2015

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 16. oktober 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 27. oktober 2014 over ATPs afgørelse af 16. oktober 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad for indkomståret 2013, idet indsigelsen var modtaget for sent. ATP henviste i afgørelsen til, at indsigelsen skulle have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX mod­tog medde­lelsen om opgørelsen af beskæftigelsesgraden for det på­gældende år. Dette følger af § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer.

Det fremgår af sagen, at XX ved brev af juni 2014 modtog opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2013.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han har modtaget brevet i juni 2014. Han tænkte, at brevet måtte være en fejl, da han i 2013 havde talt med en medarbejder hos ATP om skattenedslag for seniorer og da havde fået det indtryk, at han ikke skulle foretage sig yderligere i sagen. I oktober 2014 ringede han til ATP og fik oplyst, at indsigelsesfristen er overskredet.

ATP har i udtalelse af 16. oktober 2014 oplyst, at XX først gjorde indsigelse mod ATPs opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2013 ved telefonisk henvendelse den 15. oktober 2014.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2013 er først sket i 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder.

Nævnet finder endvidere, at der i den konkrete sag ikke findes sådanne særlige omstændigheder, der kan begrunde, at nævnet dispenserer fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Anke­nævnet stadfæster derfor ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2013.