Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-56 / 09-03-2015

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 11. april 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 2. maj 2014 over ATP’s afgørelse af 11. april 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad for indkomstårene 2010 og 2011, idet indsigelsen var modtaget for sent. ATP henviste i afgørelsen til, at indsigelsen skulle have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX mod­tog medde­lelsen om opgørelsen af beskæftigelsesgraden for de pågældende år. Dette følger af § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer.

Det fremgår af sagen, at XX ved breve af juni 2011 og juni 2012 modtog opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2010 og 2011.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at hun desværre forstod brevene derhen, at SKAT ville foretage en ny beregning, når perioden var slut.

ATP har i udtalelse af 28. maj 2014 oplyst, at XX først gjorde indsigelse mod ATP’s opgørelse af beskæftigelsesgraden for 2010 og 2011 ved sin telefoniske henvendelse den 2. april 2014. ATP oplyser endvidere, at der ikke i sagen er oplysninger om, at XX ikke skulle have mod­taget ATP’s breve udsendt i juni 2011 og juni 2012 om beskæftigelsesgraden i 2010 og 2011.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2010 og 2011 er først sket i 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder.

Nævnet finder endvidere, at der i den konkrete sag ikke findes sådanne særlige omstændigheder, der kan begrunde, at nævnet dispenserer fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Anke­nævnet stadfæster derfor ATP’s afgørelse vedrørende indkomstårene 2010 og 2011.