Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-129 / 04-03-2015

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 1. september 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 8. september 2014 over ATPs afgørelse af 1. september 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad for indkomståret 2010, idet indsigelsen var modtaget for sent. ATP henviste i afgørelsen til, at indsigelsen skulle have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX mod­tog medde­lelsen om opgørelsen af beskæftigelsesgraden for det på­gældende år. Dette følger af § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer.

Det fremgår af sagen, at XX ved brev af juni 2011 modtog opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2010.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han i juni 2011 misforstod brevet fra ATP, og at han nu har fundet ud af, at der mangler timer, ferie og kursus i beregningen af hans beskæftigelsesgrad. I forbindelse med partshøringen har han yderligere anført, at han henvendte sig til ATP i 2011, hvor han fik oplyst, at alt var ok.

ATP har i udtalelse af 25. september 2014 oplyst, at XX først gjorde indsigelse mod ATPs opgørelse af beskæftigelsesgraden for 2010 ved telefonisk henvendelse den 18. juli 2014.

ATP har endvidere efter partshøringen oplyst, at der ifølge ATPs registrering ikke er sket hverken telefonisk eller skriftlig henvendelse i 2011, og at der først er registreret henvendelse fra XX i juni 2013, samt at denne henvendelse handlede om opgørelsen for 2012. ATP har i udtalelsen fastholdt, at indsigelsesfristerne i den konkrete sag er udløbet.  

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX beskæftigelsesgrad i indkomståret 2010 er først sket i 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder.

Nævnet finder endvidere, at der i den konkrete sag ikke findes sådanne særlige omstændigheder, der kan begrunde, at nævnet dispenserer fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Anke­nævnet stadfæster derfor ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2010.