Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-113 / 02-11-2015

Afgørelse af klage fra Virksomhed X over afgørelse af 24. juni 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 24. juni 2014, hvorefter Virksomhed X ikke er berettiget til udbetaling af 1., 2. og 3. præmierate samt 1. og 2. bonusrate for eleven XX, da ansøgning om udbetaling er indgivet for sent.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed X har i klage af 6. august 2014 anført, at man har talt med flere personer hos ATP og hos uddannelsesstedet, som har bekræftet, at præmie og bonus blev udbetalt automatisk. Ingen har således informeret Virksomhed X om, at man skulle søge via virk.dk, hverken via brev eller e-mail eller i forbindelse med personlig henvendelse gentagne gange.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i udtalelse af 26. august 2014 fastholdt sit afslag på udbetaling af 1., 2. og 3. præmierate og 1. og 2. bonusrate for eleven XX.

AUB har oplyst, at Virksomhed X den 26. juni 2012 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen blev påbegyndt den 1. august 2012.

Den 24. juni 2014 kontaktede Virksomhed X AUB og anmodede om udbetaling af præmie og bonus. AUB oplyste i den forbindelse, at præmie- og bonusraterne var forældet.

Den 26. og 27. juni blev 3. og 4. bonusrate udbetalt efter ansøgning i AUBs selvbetjeningssystem.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus blev indsat i AER-loven ved en ændring af loven i november 2010. Disse bestemmelser er videreført i den nugældende AUB-lovs § 15 c, stk. 4. Det fremgår heraf, at præmie- og bonusrater forældes 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået retten hertil.

Virksomhed X er omfattet af præmie- og bonusordningen på maksimalt 70.000 kr., som fastsat i bekendtgørelse nr. 145 af 21. februar 2011 om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra AER til arbejdsgivere.

Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Det fremgår af AUBs registreringer, at betingelserne for at kræve 1. præmierate udbetalt var opfyldt den 30. august 2012. Retten hertil blev forældet den 30. august 2013. Betingelserne for at kræve 2. præmierate udbetalt var opfyldt den 29. september 2012. Retten hertil blev forældet den 29. september 2013. Betingelserne for at kræve 3. præmierate udbetalt var opfyldt den 29. oktober 2012. Retten hertil blev forældet den 29. oktober 2013.

Det fremgår videre af AUBs registreringer, at betingelserne for at kræve 1. bonusrate udbetalt var opfyldt den 29. januar 2013. Retten hertil blev forældet den 29. januar 2014. Betingelserne for at kræve 2. bonusrate udbetalt var opfyldt den 29. april 2013. Retten hertil blev forældet den 29. april 2014.

AUB har desuden henvist til, at det fremgår af velkomstbrevet om præmie og bonus, hvordan der kan ansøges om præmie og bonus via selvbetjening på hjemmesiden. Forældelsesfristen på 1 år fremgår af velkomstbrevet, og der informeres også om forældelsesreglerne på AUBs hjemmeside.

Det er således AUBs vurdering, at vejledningen omkring ansøgningsprocessen og forældelsesfristen har været tilstrækkelig.

AUB har desuden oplyst, at det kun er henvendelsen den 24. juni 2014 fra Virksomhed X, der er noteret i AUBs system. AUB finder det ikke sandsynligt, at der fra AUB skulle være givet vejledning om, at alt er i orden, og at pengene bliver udbetalt automatisk, da AUB både i velkomstbrev, på hjemmeside og ved telefonisk henvendelse oplyser, at arbejdsgiver skal søge om præmie og bonus via selvbetjeningen inden for fristen.

Ankenævnets begrundelse

Reglerne om forældelse af præmie og bonus blev ved lov nr. 1230 af 2. november 2010 indsat i AUB-loven som § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3, der videreførte den hidtidige bestemmelse i § 3, stk. 6, i lov nr. 1218 af 14. december 2009 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elev­refusion og lov om erhvervsuddannelser. Reglerne er opretholdt for uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012 ved § 7, stk. 3, 1.-2. pkt., i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af bl.a. lov om Ar­bejdsgivernes Elevrefusion.

Efter de nævnte bestemmelser skal ansøgning om udbetaling af præmie og bonus indgives til AUB senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil, idet retten til disse beløb ellers forældes. Loven indeholder ikke bestemmelser, som giver mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Idet nævnet må lægge til grund, at Virksomhed X først henvendte sig om udbetaling af de nævnte præmie- og bonusrater den 24. juni 2014, dvs. mere end 1 år efter, at selskabet havde opnået ret hertil, er retten til at få disse beløb udbetalt bortfaldet ved forældelse.

Efter det, som er oplyst om AUBs vejledning om reglerne i informationsbrev og på AUBs hjemme­side, finder Ankenævnet ikke grundlag for at kritisere AUBs vejledning om disse regler.

Herefter, og idet det, som Virksomhed X i øvrigt har anført, ikke kan føre til andet resultat, stadfæster Ankenævnet AUBs afgørelse.