Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J.nr. 2014-142 / 29-10-2015

Afgørelse af klage fra Virksomhed på vegne af XX over afgørelse af 5. september 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Virksomhed har på vegne af XX klaget over ATPs afgørelse af 5. september 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse. at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad for indkomstårene 2010 og 2012, idet indsigelsen var modtaget for sent. ATP henviste i afgørelsen til. at indsigelsen skulle have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX modtog meddelelsen om opgørelsen af beskæftigelsesgraden for de pågældende år. Dette følger af §5. stk. 2. i skattenedslagsloven. jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer.

Virksomhed har i klagen til Ankenævnet blandt andet anført. at det følger af skattenedslagslovens § 5. stk. 2. at den registrerede kan gøre indsigelse over for ATP inden for 3 måneder, ikke at den regi­strerede skal gøre indsigelse inden for 3 måneder. Det anføres desuden. at ATP har fremsendt ko­pier af brevene. men at dette ikke dokumenterer. at brevene er modtaget af klager. Virksomhed spørger i klagen til, om brevene er sendt anbefalet. Det oplyses i klagen desuden, at virksomhedens bogholder ved en fejl ikke har indberettet ATP, men at det er blevet rettet efterfølgende. Virksomhed anfører desuden. at der i medfør af skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 2, er adgang til at dokumentere fuld­ tidsbeskæftigelse over for ATP.

ATP har i udtalelse af 26. januar 2015 oplyst, at XX’s beskæftigelsesgrad for 20IO blev fremsendt ved brev i juni 2011, og at beskæftigelsesgraden for 2012 blev fremsendt ved brev i juni 2013. Begge breve blev fremsendt til Virksomheds folkeregisteradresse.

ATP har i udtalelsen lagt til grund, at modtagelsen af brevene ikke bestrides af klager. Klager har ikke fremsat bemærkninger hertil i forbindelse med partshøringen.

ATP oplyser i udtalelsen, at der først er registreret henvendelse vedrørende XX’s beskæf­tigelsesgrad for 2010 og 2012 ved brev af 30. juli  2014 fra Virksomhed.  I brevet gøres  indsigelse over for opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 20 IO og 2012. ATP har i udtalelsen fastholdt, at indsi­gelsesfristerne i den konkrete sag er udløbet.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens §5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen. Ankenævnet finder at kunne lægge til grund, at opgørelserne af XX’s beskæftigelsesgrad for 2010 og 2012 er modtaget i henholdsvis juni 2011 og juni 2013. An­kenævnet bemærker, at ATP ikke har nogen forpligtelse til at fremsende opgørelse af beskæftigel­sesgrad som anbefalet post.

Indsigelse mod opgørelserne af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2010 og 2012 er først sket i juli 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder.

Nævnet finder endvidere, at der i den konkrete sag ikke findes sådanne særlige omstændigheder, der kan begrunde, at nævnet dispenserer fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Ankenævnet stadfæster derfor ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2010 og 2012.