Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-121 / 19-08-2015

Afgørelse af klage fra Virksomhed på vegne af XX over afgørelse af 29. juli 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har den 28. august 2014 modtaget Virksomheds klage på vegne af XX over ATPs afgørelse af 29. juli 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2011, da indsigelsen først var modtaget af ATP ved skriftlig henvendelse den 4. april 2014. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2012 havde mod­taget medde­lelse om beskæftigelsesopgørelsen for det på­gældende år.

Det bemærkes, at ATP første gang den 5. maj 2014 traf afgørelse om, at ATP ikke havde mulighed for at behandle XX’s indsigelse vedrørende 2011. XX klagede på vegne af XX over denne afgørelse til Ankenævnet den 12. maj 2014. Sagen blev herefter hjemvist til fornyet behandling i ATP med henblik på at undersøge, om brevet var kommet frem, og gennemgå sagen på ny for at vurdere, om der var grundlag for at behandle beskæftigelsesgraden for 2011. ATP har genoptaget sagen til ny behandling den 23. maj 2014. ATP har truffet afgørelse i sagen den 29. juli 2014, og det er denne afgørelse, der nu er klaget over.

Virksomhed anfører i klagen til Ankenævnet, at XX ikke har modtaget brevet fra ATP i juni 2012, og at ATP ikke har løftet bevisbyrden for, at det er kommet frem. Virksomhed anfører videre, at det er sket gentagne gange, at XX post bliver leveret hos andre personer i opgangen, samt at posten er blevet smidt i opgangen blandet sammen med reklamer og tilbudsaviser. XX har klaget til Post Danmark over dette i maj 2012.

ATP har i en udtalelse af 28. januar 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. Det fremgår af udtalelsen, at ATP i forbindelse med genoptagelsen af sagen har spurgt Post Danmark, om der har været nogen uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelsen. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende, men at der kan have været nogle få mulige forsinkelser i perioden.

Virksomhed har i et partshøringssvar den 11. maj 2015 fastholdt, at XX ikke har modtaget brevet af juni 2012. Der henvises endvidere til Ombudsmandens Beretning 2011 og 3 domme, som handler om myndigheders bevisbyrde for, at post er kommet frem.

Ankenævnet har bedt ATP om en supplerende udtalelse vedrørende Virksomhed bemærkninger i partshøringssvaret. ATP har i en supplerende udtalelse af 10. juni 2015 blandt andet anført, at man som tidligere nævnt er enige i, at ATP som afsender har bevisbyrden for, at et brev er kommet frem. ATP anfører videre, ATP som myndighed ikke skal føre bevis for 100 % postomdeling, men redegøre for at systembevisets elementer er opfyldt. ATP finder ikke, at de tre domme, som Virksomhed nævner, ændrer på dette.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­de­lelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Det bemærkes endvidere, at ATP ikke kan pålægges at sende sine breve om beskæftigelsesgraden som anbefalet post.

Indsigelse mod opgørelsen af XX beskæftigelsesgrad i indkomståret 2011 er først frem­sat den 4. april 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har lagt vægt på, at det må antages, at brevet er kom­met frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til klagers folkeregisteradresse. Nævnet har end­videre lagt vægt på, at der ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten i den periode, hvor opgørelsen for 2011 er sendt ud. Det forhold, at XX har oplevet uregelmæssigheder i posten i en periode forud for opgørelsesbrevets udsendelse og dokumenteret har klaget over dette til Post Danmark, kan ikke ændre ved denne vurdering.

Ankenævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da heller ikke An­kenævnet finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2011.