Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-20 / 30-06-2015

Afgørelse af klage fra Virksomhed over afgørelse af 5. februar 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 5. februar 2014, hvorefter Virksomhed ikke er berettiget til udbetaling af 1. og 2. præmierate for eleven XX, da ansøgning om udbetaling er indgivet for sent.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

NN, der er direktør på Virksomhed, har i sin klage forklaret, at ansøgning ikke blev indgivet inden forældelsesfristen grundet sygdom.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 19. februar 2014 fastholdt sit afslag på udbetaling af 1. og 2. præmierate for eleven XX. AUB har oplyst, at Virksomhed den 21. november 2012 indgik uddannelsesaftale med den pågældende elev. Aftalen blev påbegyndt den 24. november 2012.

Den 6. februar 2014 blev 3. præmierate og 1., 2. og 3. bonusrate udbetalt efter ansøgning på AUB’s selvbetjening.

NN henvendte sig den 5. februar 2014 telefonisk til AUB for at anmode om udbetaling af 1. og 2. præmierate. AUB oplyste i den forbindelse, at de to præmierater var forældet.

Det fremgår af AUB’s registreringer, at betingelserne for at kræve udbetaling af 1. præmierate var opfyldt den 23. december 2012.  Retten til at kræve denne rate udbetalt blev forældet den 23. december 2013. 2. præmierate blev frigivet den 22. januar 2013 og blev forældet den 22. januar 2014.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus blev indsat i AER-loven ved en ændring af loven i november 2010 og er videreført i den nugældende AUB-lovs § 15 c, stk. 4. Det fremgår heraf, at præmie- og bonusrater forældes 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået retten hertil.

Virksomhed er omfattet af præmie- og bonusordningen på maksimalt 70.000 kr. som fastsat i bekendtgørelse nr. 145 af 21. februar 2011 om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra AER til arbejdsgivere.

Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Klagerens oplysning om, at ansøgning blev indgået for sent grundet sygdom og indlæggelse, kan efter AUB’s opfattelse ikke føre til en ændret vurdering.

Ankenævnets begrundelse

Reglerne om forældelse af præmie og bonus blev ved lov nr. 1230 af 2. november 2010 indsat i AUB-loven som § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3, der viderefører den hidtidige bestemmelse i § 3, stk. 6, i lov nr. 1218 af 14. december 2009 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elev­refusion og lov om erhvervsuddannelser. Reglerne er opretholdt for uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012 ved § 7, stk. 3, 1.-2. pkt., i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af bl.a. lov om Ar­bejdsgivernes Elevrefusion.

Efter de nævnte bestemmelser skal ansøgning om udbetaling af præmie og bonus indgives til AUB senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil, idet retten til disse beløb ellers forældes. Loven indeholder ikke bestemmelser, som giver mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Idet Virksomhed først henvendte sig om udbetaling af de nævnte præmierater den 6. februar 2014, dvs. mere end 1 år efter, at selskabet havde opnået ret hertil, er retten til at få disse beløb udbetalt bortfaldet ved forældelse.

Herefter, og idet det, som NN i øvrigt har anført, ikke kan føre til andet resultat, stadfæster Ankenævnet AUB’s afgørelse.