Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-54 / 28-09-2015

Afgørelse af klage fra Virksomhed over afgørelse af 21. marts 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ophæver AUB’s afgørelse af 21. marts 2014, hvorefter Virksomhed ikke kan få refunderet udgifter til feriepenge for optjeningsåret 2013 i forbindelse med eleven XX’s udstationering i udlandet, og hjemviser sagen til AUB til beregning af refusion herfor.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har i klagen af 23. april 2014 anført, at AER/AUB gennem årene har refunderet feriepengeafregninger efter afsluttede elevuddannelser, og klager er nu uforstående over for, at dette ikke længere kan lade sig gøre. Virksomhed henviser til, at feriepengeafregning er en del af den overenskomstmæssige løn.

I partshøringssvaret af 1. september 2014 henviser Virksomhed til reglerne for optjening af og afholdelse af ferie og anfører, at de feriepenge, der afregnes til Feriekonto ved uddannelsens ophør, er optjent af eleven under elevtiden.

Udtalelsen fra AUB

AUB har i udtalelse af 11. juli 2014 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at eleven XX’s udstationering i udlandet blev påbegyndt den 23. januar 2012 og afsluttet den 22. januar 2014. Uddannelsesaftalen ophørte samme dag. Virksomhed ansøgte som arbejdsgiver den 14. marts 2014 om lønrefusion og rejseudgifter for perioden den 1.- 22. januar 2014 samt om refusion for feriepenge for optjeningsåret 2013. Den 21. marts 2014 afslog AUB at udbetale refusion for feriepenge, da eleven havde ferie med løn.

AUB har henvist til, at udstationeringen er omfattet af § 1 i bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 (PIU-bekendtgørelsen), der vedrører udstationering af elever med dansk uddannelsesaftale. Efter PIU-bekendtgørelsens § 1, stk. 3, yder AUB fuld refusion til arbejdsgiver for forskellen mellem en overenskomstmæssig dansk elevløn og den elevløn, der normalt udbetales af den udenlandske arbejdsgiver. AUB refunderer desuden rejse- og flytteudgifter, der er afholdt af arbejdsgiveren. Det er et krav, at eleven under hele udstationeringen er omfattet af en dansk uddannelsesaftale, og at udstationeringen har en varighed af mindst en måned. AUB yder således støtte til dækning af arbejdsgiverens faktiske udgifter under udstationeringen.

AUB henviser til, at der under udstationeringen optjenes ret til ferie efter ferielovens regler, men at indbetaling til Feriekonto eller anden feriekortordning først sker, når eleven fratræder efter endt uddannelsesperiode. Udgifter til feriepenge for en elev med ferie med løn anser AUB således ikke som en udgift afholdt under udstationeringen, da udgiften først skal afholdes i det øjeblik, hvor eleven fratræder sin stilling. AUB har herved lagt vægt på, at ferie med løn under udstationeringen er en udgift, som dækkes af AUB som en del af den overenskomstmæssige løn.

Til det af klager anførte om, at AUB tidligere har refunderet omkostninger til feriepenge, anfører AUB, at tidligere fejl ikke fremadrettet er bindende for AUB. AUB henviser i øvrigt til, at AUB dækker feriepenge eller lønudgift i forbindelse med, at eleven har ferie under udstationeringen. Hvis AUB skulle dække både løn i forbindelse med ferie under uddannelsen under udstationeringen og feriepenge optjent under udstationeringen, ville der være tale om dobbelt betaling for samme periode.

Ankenævnets afgørelse

Bestemmelser om udbetaling af økonomisk støtte fra AUB til arbejdsgivere i forbindelse med deres elevers praktikophold i udlandet mv. findes i § 1 i bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 (PIU-bekendtgørelsen). Efter PIU-bekendtgørelsens § 1, stk. 3, nr. 1, yder AUB arbejdsgiveren refusion af forskellen mellem en overenskomstmæssig dansk elevløn og den elevløn, der normalt udbetales af den udenlandske arbejdsgiver.

Det følger af ferielovens § 9, at elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiveren betaler løn under ferien, i det omfang eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse. Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har således særlig gunstige ferieregler, idet eleven både har ret til samtidighedsferie og optjener ret til feriegodtgørelse efter ferielovens almindelige regler.

Feriebetaling er en løndel og dermed omfattet af begrebet ”overenskomstmæssig dansk elevløn” i PIU-bekendtgørelsens § 1, stk. 3, nr. 1. Uanset at feriebetalingen først kommer til udbetaling det efterfølgende år, optjenes retten hertil under udstationeringen og må således betragtes som en del af den overenskomstmæssige løn under udstationeringen. Det kan ikke føre til et andet resultat, at AUB dækker lønudgiften for elever med løn under ferie, når eleven har ferie under udstationeringen.

På denne baggrund tager Ankenævnet klagen til følge. Virksomhed er berettiget til refusion for de feriepenge, som eleven XX optjente under sin udstationering i udlandet. Ankenævnet ophæver derfor den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til AUB til beregning af, hvilket beløb Virksomhed herefter har krav på.