Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-35/ 02-11-2015

Afgørelse af klage fra Virksomhed over afgørelse af 17. marts 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 17. marts 2014, hvorefter Virksomhed ikke er berettiget til udbetaling af 4. bonusrate for eleven XX samt 1.-3. bonusrate for eleven NN, da ansøgning om udbetaling er indgivet for sent.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har i klage af 17. marts 2014 begrundet den sene ansøgning med, at virksomhedens bogholder fratrådte sin stilling med øjeblikkelig virkning, og at man derefter ikke var klar over, at man kunne søge bonus til lærlinge.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 26. marts 2014 fastholdt sit afslag på udbetaling af 4. bonusrate for eleven XX samt 1.-3. bonusrate for eleven NN.

AUB har oplyst, at Virksomhed den 26. oktober 2010 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen blev påbegyndt den 18. oktober 2010 og afsluttet den 28. marts 2014.

Den 12. september 2011 indgik Virksomhed uddannelsesaftale med eleven NN. Denne aftale blev påbegyndt den 12. september 2011 og afsluttet den 27. marts 2015.

Den 17. marts 2014 kontaktede Virksomhed AUB telefonisk angående manglende udbetaling af bonus. AUB oplyste i den forbindelse, at bonusraterne var forældet.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus blev indsat i AER-loven ved en ændring af loven i november 2010. Disse bestemmelser er videreført i den nugældende AUB-lovs § 15 c, stk. 4. Det fremgår heraf, at præmie- og bonusrater forældes 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået retten hertil.

Virksomhed er omfattet af præmie og bonusordningen på maksimalt 70.000 kr., som fastsat i bekendtgørelse nr. 145 af 21. februar 2011 om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra AER til arbejdsgivere.

Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Det fremgår af AUB’s registreringer, at der er udbetalt tre gange præmie og tre gange bonus i forbindelse med uddannelsesaftalen mellem Virksomhed og eleven XX. Betingelserne for at kræve udbetaling af 4. bonusrate var opfyldt den 25. februar 2013.  Retten til at kræve denne rate udbetalt blev forældet den 25. februar 2014.

Det fremgår videre af AUB’s registreringer, at der er udbetalt tre gange præmie i forbindelse med uddannelsesaftalen mellem Virksomhed og eleven NN. Betingelserne for at kræve udbetaling af 1. bonusrate for var opfyldt den 14. juli 2012, og retten hertil blev forældet den 14. juli 2013. Betingelserne for at kræve udbetaling af 2. bonusrate var opfyldt den 12. oktober 2012, og retten hertil blev forældet den 12. oktober 2013. Betingelserne for at kræve udbetaling af 3. bonusrate var opfyldt den 10. januar 2013, og retten hertil blev forældet den 10. januar 2014.

AUB finder ikke, at det kan føre til en ændret vurdering, at den sene ansøgning skyldtes manglende kendskab til, at der kunne søges om bonus.

Ankenævnets begrundelse

Reglerne om forældelse af præmie og bonus blev ved lov nr. 1230 af 2. november 2010 indsat i AUB-loven som § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3, der videreførte den hidtidige bestemmelse i § 3, stk. 6, i lov nr. 1218 af 14. december 2009 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elev­refusion og lov om erhvervsuddannelser. Reglerne er opretholdt for uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012 ved § 7, stk. 3, 1.-2. pkt., i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af bl.a. lov om Ar­bejdsgivernes Elevrefusion.

Efter de nævnte bestemmelser skal ansøgning om udbetaling af præmie og bonus indgives til AUB senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil, idet retten til disse beløb ellers forældes. Loven indeholder ikke bestemmelser, som giver mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Idet Virksomhed først henvendte sig om udbetaling af de nævnte bonusrater den 17. marts 2014, dvs. mere end 1 år efter, at selskabet havde opnået ret hertil, er retten til at få disse beløb udbetalt bortfaldet ved forældelse.

Herefter, og idet det af Virksomhed i øvrigt anførte ikke kan føre til andet resultat, stadfæster Ankenævnet AUB’s afgørelse.