Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-162 / 11-05-2015

Afgørelse af klage fra Virksomhed over afgørelse af 10. november 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 10. november 2014, hvorefter Virksomhed ikke er berettiget til udbetaling af 2. og 3. bonusrate for eleven XX, da ansøgning om udbetaling er indgivet for sent.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har i klage af 13. november 2014 anført, at man ikke var bekendt med at have fået brev om, at der skal søges om bonus for uddannelsesaftaler senest 1 år efter retten til den enkelte bonus.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 3. december 2014 fastholdt sit afslag på udbetaling af 2. og 3. bonusrate og oplyst, at Virksomhed den 27. august 2012 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen blev påbegyndt den 27. august 2012.

Det fremgår af AUBs registreringer, at betingelserne for at kræve udbetaling af 2. bonusrate var opfyldt den 25. marts 2013.  Retten til at kræve denne rate udbetalt blev forældet den 25. marts 2014. 3. bonusrate blev frigivet den 23. august 2013 og blev forældet den 23. august 2014.

Den 10. november 2014 kontaktede Virksomhed telefonisk AUB om udbetaling af bonus. AUB oplyste i den forbindelse, at kravet om udbetaling af 2. og 3. bonusrate var forældet, og at der kunne klages over denne afgørelse.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus blev indsat i AER-loven ved en ændring af loven i november 2010 og er videreført i den nugældende AUB-lovs § 15 c, stk. 4. Det fremgår heraf, at præmie- og bonusrater forældes 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået retten hertil.

Virksomhed er omfattet af præmie og bonusordningen på maksimalt 70.000 kr., som fastsat i bekendtgørelse nr. 145 af 21. februar 2011 om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra AER til arbejdsgivere.

Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

AUB har endvidere givet nærmere oplysning om den vejledning, AUB giver om reglerne. I AUBs velkomstbrev oplyses om bonus/præmieordning. Der oplyses også om fristen for ansøgning på 1 år, ligesom der henvises til AUBs hjemmeside, hvor der er detaljerede oplysninger om frister. AUB har vedlagt en kopi af det velkomstbrev, som er sendt til klager. Brevet er dateret 7. september 2012. Selskabet har efter ansøgning fået udbetalt 1. præmierate den 4. oktober 2012, 2. præmierate den 7. november 2012, 3. præmierate den 12. december 2012 og 1. bonusrate den 24. april 2013.  

Klagerens oplysning om, at man troede, at bonus blev automatisk udbetalt, kan ikke føre til en ændret vurdering.

Ankenævnets begrundelse

Reglerne om forældelse af præmie og bonus blev ved lov nr. 1230 af 2. november 2010 indsat i AUB-loven som § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3, der videreførte den hidtidige bestemmelse i § 3, stk. 6, i lov nr. 1218 af 14. december 2009 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elev­refusion og lov om erhvervsuddannelser. Reglerne er opretholdt for uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012 ved § 7, stk. 3, 1.-2. pkt., i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af bl.a. lov om Ar­bejdsgivernes Elevrefusion.

Efter de nævnte bestemmelser skal ansøgning om udbetaling af præmie og bonus indgives til AUB senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil, idet retten til disse beløb ellers forældes. Loven indeholder ikke bestemmelser, som giver mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Idet Virksomhed først henvendte sig om udbetaling af de nævnte bonusrater den 10. november 2014, dvs. mere end 1 år efter, at selskabet havde opnået ret hertil, er retten til at få disse beløb udbetalt bortfaldet ved forældelse.

Efter det, som er oplyst om AUBs vejledning om reglerne i informationsbrev og på AUBs hjemme­side, finder Ankenævnet ikke grundlag for at kritisere AUBs vejledning om disse regler.

Herefter, og idet det, som Virksomhed i øvrigt har anført, ikke kan føre til andet resultat, stadfæster Ankenævnet AUBs afgørelse.