Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2015-72 / 26-10-2015

Afgørelse af klage fra Revisor XX på vegne af NN over afgørelse af 29. juni 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har den 26. august 2015 modtaget Deres brev af 25. august 2015, hvor De på vegne af NN klager over ATP’s afgørelse af 29. juni 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer (SFS). De oplyser i klagen, at De har modtaget ATP’s afgørelse den 24. august 2015, hvorfor det ikke har været muligt at besvare skrivelsen før. Klagen vedrører opgørelse af beskæftigelsesgraden for NN i optjeningsårene 2011, 2012 og 2013.

De har den 30. september 2015 indsendt supplerende bemærkninger. I brevet henviser De til, at NN for årene 2012, 2013 og 2014 har haft fuldtidsbeskæftigelse med en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Ankenævnet har den 3. oktober 2015 bedt ATP om at oplyse, om ATP har kendskab til, om der måtte være konkrete omstændigheder, der har gjort, at klagers revisor først har modtaget ATP's afgørelse af 29. juni 2015 den 24. august 2015.

ATP har den 20. oktober 2015 oplyst, at ATP har undersøgt i sit interne journalsystem, om der har været forhold omkring afsendelsen, der har gjort, at afgørelsen ikke er kommet afsted samme dag, som den er dateret. Der har ikke været tale om usædvanlige forhold ved afsendelsen. ATP har desuden forespurgt Post Danmark, som har oplyst, at der ikke har været ekstraordinære forhold, der har gjort, at brevet har været usædvanligt længe undervejs. Endelig har ATP oplyst, at der ikke i perioden fra afgørelsens afsendelse indtil klagen den 25. august 2015 har været kontakt mellem klager og ATP ud over klagen samme dag. ATP's svar til Ankenævnet, herunder kopi af Post Danmarks svar til ATP, vedlægges til orientering.

Ankenævnet bemærker, at efter § 15 i skattenedslagsloven kan ATP’s afgørelser vedrørende indsigelser om beskæftigelsesgrad påklages til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter den dag, hvor afgørelsen er meddelt.

ATP traf afgørelse den 29. juni 2015. Afgørelsen blev sendt til Deres postadresse.

Ankenævnet finder, at ATP’s afgørelse må betragtes som kommet frem til Dem i dagene efter den 29. juni 2015. Nævnet har herved lagt vægt på, at der efter det oplyste ikke har været usædvanlige forhold ved afsendelsen, ligesom at Post Danmark har oplyst, at der ikke har været ekstraordinære forhold, der har gjort, at brevet har været usædvanligt længe undervejs.

Deres klage af 25. august 2015 over ATP’s afgørelse af 29. juni 2016 er modtaget af Ankenævnet den 26. august 2015. Klagefristen på 4 uger er således overskredet, og Anke­nævnet kan derfor ikke behandle klagen.