Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-42 / 09-11-2015

Afgørelse af klage fra Person A over afgørelse af 28. september 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) om udbetaling ved død

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 30. marts 2015 om, at Person A som følge af forældelse ikke kan få udbetalt noget engangsbeløb efter Person B, der døde den 12. maj 2009.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

ATP’s afgørelse

ATP har som begrundelse for afgørelsen af 30. marts 2015 henvist til, at efterladte skal henvende sig til ATP senest 5 år efter dødsfaldet.

 

Klagen

Person A har i sin klage af 23. april 2015 anført, at han anmeldte ægtefællens død til de dan ske pensionsmyndigheder, og at ingen har informeret ham om, at han også skulle orientere ATP.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen 

ATP har i brev af 11. juni 2015 fastholdt afgørelsen med henvisning til, at kravet på udbetaling af engangsbeløb er forældet.

ATP blev kontaktet af Person C på vegne af Person A den 26. marts 2015 med anmodning om udbetaling af engangsbeløb. Henvendelse fandt sted i forlængelse af ATP's brev til Person B af 19. februar 2015 om udbetaling af alderspension.

Efter ATP-lovens § 36, stk. 2, skal efterlevende senest 5 år efter dødsfaldet anmode ATP om udbetaling af engangsbeløb. Da der på anmodningstidspunktet i 2015 var gået mere end 5 år fra dødsfaldet i 2009, er kravet forældet.

 

Ankenævnets begrundelse

Person As ægtefælle Person B døde den 12. maj 2009, og han havde i medfør af ATP- lovens § 11, stk. 1, ”ved dødsfaldet” ret til udbetaling af et engangsbeløb.

 

Efter lovens § 14 a, stk. 1, 2. pkt., sker udbetaling i et tilfælde som det foreliggende, hvor medlemmet boede i udlandet på tidspunktet for dødsfaldet, og hvor den berettigede til dødsfaldydelsen bor i udlandet, efter anmodning fra den berettigede. Efter § 36, stk. 2, forældes krav på ydelsen 5 år efter, at den er forfaldet til betaling. Disse bestemmelser er en videreførelse af de tidligere bestemmelser i lovens § 11, stk. 4, og § 12, stk. 5.

 

Person B døde den 12. maj 2009. Person C anmodede på vegne af Person A først den 26. marts 2015 om udbetaling af pension efter Person B. Kravet er derfor forældet.

 

Det forhold, at Person A har været uvidende om, at han skulle rette henvendelse til ATP med henblik på udbetaling, kan ikke føre til et andet resultat.

Ankenævnet stadfæster derfor ATP's afgørelse, hvorefter Person A som følge af forældelse ikke kan få udbetalt noget engangsbeløb fra ATP i anledning af Person B’s død.