Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-25 / 14-01-2015

Anmodning om genoptagelse af klage vedr. skattenedslag for seniorer (SFS)

Ankenævnet har den 26. september 2014 modtaget brev fra Deres hustru, XX, hvori der anmodes om, at Deres sag vedrørende SFS bliver genoptaget.

I brevet oplyses det, at De har meget hårdt brug for pengene, og at De har ligget syg efter hjertestop.

Ankenævnet afviste med brev af den 28. juli 2014 at behandle Deres klage over ATP’s afgørelse af 19. december 2013, idet klagefristen på 4 uger var overskredet, jf. § 15 i skattenedslagsloven.

Ankenævnet kan oplyse, at klagefristen på 4 uger i skattenedslagsloven er fastsat af Folketinget i forbindelse med vedtagelsen af loven. Ankenævnet skal ved behandlingen af klagesager holde sig inden for lovens bestemmelser, herunder også klagefristen.

Ankenævnet finder ikke, at der i den konkrete sag foreligger nye væsentlige oplysninger eller så særlige omstændigheder, at det kan begrunde, at sagen genoptages, eller at der ses bort fra den i loven fastsatte klagefrist. På den baggrund afviser Ankenævnet således at genoptage sagen.