Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-182 / 16-04-2014

Afgørelse vedrørende XX klage over afgørelse af 19. juli 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 19. juli 2013, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad for 2012 efter lov nr. 473 af 17. juni 2008 (skattenedslagsloven) er 58 %.

Ankenævnets medlemmer Michael B. Elmer, Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved brev modtaget den 7. august 2013 klaget over ATP’s opgørelse af hendes beskæftigel­ses­grad for indkomståret 2012. Hun mener, at hun har haft en gennemsnitlig beskæftigelse i 2012 på 126,5 timer pr. måned, hvilket overstiger det af ATP opgjorte. Hun mener også, at de perioder, hvor hun har holdt ferie med feriekort, skal tælles med i opgørelsen.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i udtalelsen af 14. oktober 2013 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at XX den 24. juni 2013 gjorde telefonisk indsigelse over for ATP vedrørende beskæftigelsesgraden for 2012. ATP traf herefter den 19. juli 2013 afgørelse om at forhøje XX beskæftigelsesgrad for indkomståret 2012 fra 55 pct. til 58 pct. ATP lagde ved afgørelsen vægt på den indsendte dokumentation i form af kopi af lønsedler samt oplysninger om ferieperioden.

Ved opgørelsen af beskæftigelsesgraden tages udgangspunkt i beskæftigelsen i den enkelte lønperiode – til forskel fra årets samlede beskæftigede timer eller et gennemsnit af årets beskæftigede timer. Kun perioder, hvor der er betalt (indberettet) ATP-bidrag for mindst 117 timer om måneden for månedslønnede, 54 timer for 14 dages lønnede eller 27 timer om ugen for ugelønnede, eller hvor der over for ATP er dokumenteret en tilsvarende arbejdstid, kan tælle med som fuldtidsbeskæftigelse, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 3 og 4, sammenholdt med ATP-lovens § 2, stk. 2, og bilagene til bekendtgørelse nr. 859 af 8. septem­ber 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Ankenævnets begrundelse

Det følger af § 4, stk. 3, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattened­slagsloven), at en person anses for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidrags­pligtig efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejds­markedets Tillægspension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en ar­bejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem.

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag, når lønmodtageren har været fuldtidsbeskæftiget hos samme arbejdsgiver. Efter ATP-lovens § 2, stk. 2, og bilagene til bekendtgørelse nr. 859 af 8. septem­ber 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, forstås ved fuldtidsbeskæftigelse beskæfti­gelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag. Fuldt bidrag forudsætter efter bekendtgørelsen, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 timer for månedslønnede, 54 timer for 14-dageslønnede og 27 timer for ugelønnede.

Det følger af det anførte sammenholdt med skattenedslagslovens § 4, stk. 4, at ATP-lovens timegrænse for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget skal være opfyldt i 90 % af lønperioderne, og at det ikke er tilstrækkeligt, at der i gennemsnit er arbejdet et antal timer svarende til timegrænsen.

På baggrund af den indsendte dokumentation vedrørende XX beskæftigelse i 2012, herunder opgørelsen af ferieperioder, anses XX for at have været fuldtidsbeskæftiget i 7 måneder, hvilket svarer til en beskæftigelsesgrad på 58 %. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at følgende lønperioder medregnes ved opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad:

21. december 2011 – 20. januar 2012 (1 md.)
21. februar – 20. maj 2012 (3 mdr.)
21. juli – 20. august 2012 (1 md.)
21. september -20. november 2012 (2 mdr.)

Ankenævnet bemærker, at ATP i udtalelsen af 14. oktober 2013 i skemaet over lønperioder har oplyst, at timetallet for den første periode opgøres til 113 timer. ATP har den 12. marts 2014 telefonisk supplerende oplyst, at denne lønperiode medregnes i opgørelsen af beskæftigelsesgraden, da der ud over de 113 timer ligger søgnehelligdage i denne periode, således at perioden kommer op over 117 timer.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse af 19. juli 2012.