Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-29 / 26-11-2014

Afgørelse vedrørende klage over afgørelse af 12. december 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ophæver AUB’s afgørelse af 12. december 2012, hvorefter Virksomhed v/XX skal tilbagebetale uberettiget modtaget præmie, bonus, lønrefusion og befordringsgodtgørelse med i alt 122.703,60 kr., og hjemviser sagen til fortsat behandling af, om XX har afgivet urigtige oplysninger eller undladt at give oplysninger af betydning for udbetaling af ydelsen.

Ankenævnets medlemmer Michael B. Elmer, Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i brev af 9. januar 2013 klaget over AUB’s afgørelse under anbringende af, at uddannelsesaftalen mellem hende selv som elev og CVR xx xx xx xx Virksomhed v/XX var indgået i overensstemmelse med loven om erhvervsuddannelser og de i medfør heraf udfærdigede bestemmelser.

Advokat NN har i brev af 24. april 2013 uddybet klagen på vegne af CVR xx xx xx xx Virksomhed, som er stiftet bl.a. ved indskud af CVR xx xx xx xx Virksomhed v/XX, hvilken virksomhed ifølge CVR er ophørt den 31. december 2011. XX må efter advokatens opfattelse antages at have modtaget de nævnte beløb i god tro i tillid til oplysninger fra AER og fagskolen, og hun har anvendt beløbene til familiens underhold.

På tidspunktet for fremsættelsen af tilbagebetalingskravet var der endvidere forløbet ca. 2 ½ år siden udbetalingen. Det gøres derfor gældende, at der ikke er grundlag for nu at kræve tilbagebetaling af de udbetalte beløb.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 13. marts 2013 fastholdt sin afgørelse om, at CVR xx xx xx xx Virksomhed v/XX skal tilbagebetale i alt 122.703,60 kr. Beløbet udgøres af præmie og bonus på i alt 50.000 kr., befordringsgodtgørelse på 2.289,60 kr. og lønrefusion på 70.414 kr.

Det fremgår af sagen, at der den 20. maj 2010 blev indgået en uddannelsesaftale mellem som arbejdsgiver CVR xx xx xx xx ”Virksomhed v/XX, Adresse” og som elev ”XX, Adresse”. Samme underskrift er anført såvel i rubrikken til virksomhedens underskrift som i rubrikken til elevens underskrift, nemlig XX skrevet med skråskrift. Den 20. januar 2011 indgav virksomheden på en blanket med samme underskrift en ansøgning om at få XX godkendt som voksenelev.

Virksomheden har på dette grundlag efter anmodning fået udbetalt lønrefusion, befordringstilskud, præmie og bonus, idet meddelelserne om udbetaling heraf af AUB blev stilet til den arbejdsgiver, som var anført i uddannelsesaftalen, nemlig ” Virksomhed v/XX” med henvisning til referencenummeret xx xx xx xx, der svarer til CVR-nummeret for Virksomhed v/XX.

Den 17. november 2010 udbetalte AUB således 1., 2. og 3. præmierate på hver 6.000 kr. samt 1. bonusrate på 16.000 kr. Den 29. december 2010 udbetaltes 2. rate på 16.000 kr. I perioden fra den 3. december 2010 til den 3. oktober 2011 blev der udbetalt lønrefusion på i alt 70.414 kr., og i perioden fra den 3. december 2010 til den 2. maj 2011 befordringsgodtgørelse med i alt 2.289,60 kr.

I oktober måned 2012 konstaterede AUB imidlertid, at XX selv var registreret som indehaver af den virksomhed, hvori hun var elev, og AUB krævede derfor den 12. december 2012, at XX tilbagebetaler de 122.703,60 kr., som var udbetalt som præmie, bonus, lønrefusion og befordringsgodtgørelse.

AUB har i brev af 13. marts 2013 bl.a. henvist til, at AUB-loven ved at sondre mellem arbejdsgivere, henholdsvis lønmodtagere, stiller krav om, at der skal foreligge et egentligt tjenesteforhold mellem de to parter, og at et sådant ikke foreligger, hvis en elev selv ejer den virksomhed, hvormed eleven indgår uddannelsesaftalen, idet eleven i så fald i realiteten indgår uddannelsesaftalen med sig selv.

Uddannelsesaftalen mellem CVR xx xx xx xx Virksomhed v/XX som arbejdsgiver og XX selv som elev kan således ikke danne grundlag for udbetaling af ydelser fra AUB.

Reglerne for indgåelse af aftaler, herunder uddannelsesaftaler, var de samme på tidspunktet for uddannelsesaftalens indgåelse den 20. maj 2010, som de er i dag.

Ankenævnets begrundelse

Grundlaget for udbetaling af præmie, bonus, lønrefusion og befordringsgodtgørelse efter AUB-loven er en uddannelsesaftale mellem en elev og en arbejdsgiver, jf. bl.a. lovens § 4 om lønrefusion.

For at sådan en aftale kan foreligge, skal der foreligge en aftale mellem to parter, en elev og en arbejdsgiver, og det må tillige anses for forudsat, at eleven har et tjenesteforhold til arbejdsgiveren, dvs. er undergivet dennes instruktion.

I den foreliggende sag har XX som personlig indehaver af virksomheden CVR xx xx xx xx Virksomhed v/XX indgået ud­dannelsesaftale med sig selv som elev. Under disse omstændigheder kan XX ikke anses for at have et sådant tjenesteforhold til selskabet som arbejdsgiver, som efter loven er en forudsætning for at kunne anses som elev, og der kan ikke anses indgået nogen uddannelsesaftale, som kan danne grundlag for udbetalinger af de nævnte beløb efter AUB-loven.

AUB kan efter AUB-lovens § 23a, stk. 1, træffe bestemmelse om tilbagebetaling, hvis en modtager har afgivet urigtige oplysninger eller undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetalingen af ydelser.

Der er imidlertid i den påklagede afgørelse ingen konkret stillingtagen til, om disse betingelser for tilbagesøgning er opfyldt.

Ankenævnet ophæver derfor AUB’s afgørelse og hjemviser sagen til behandling heraf.