Spring over hovedmenu

Afgørelse / J.nr. 2013-177 / 24-03-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX på vegne af XX over afgørelse af 24. juni 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægs­pension

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 24. juni 2013, hvorefter XX ikke kan få udbetalt noget engangsbeløb efter XX, der døde den 29. april 2013.

Ankenævnets medlemmer Michael B. Elmer, Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Mintzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

ATPs afgørelse

ATP har begrundet sin afgørelse af 24. juni 2013 med, at XX og XX ikke havde haft samme folkeregisteradresse i de seneste 2 år forud for dødsfaldet.

Klagen

Klager X har indgivet klage til ATP-Ankenævnet på vegne af XX, som på tidspunktet for dødsfaldet levede sammen med XX. Han henviser i klagen bl.a. til, at hans afdøde søn og XX fysisk  havde boet sammen også forud for registreringen i Folkeregistret, og at de således havde boet  sammen i mere end de seneste 2 år forud for dødsfaldet.

XX mener, at ATP må kunne lægge vægt også på samlivet forud for registreringen i Folkeregistret, idet der i bekendtgørelsen alene står, at ATP er "berettiget til" udelukkende at lægge adresseoplysninger i Det Centrale Personregister, CPR-registret, til grund. Efter Klager X’s opfattelse må dette betyde, at ATP i givet fald må være berettiget til også at lægge vægt på andre oplysninger end dem, der fremgår af CPR-registret.

ATPs udtalelse i anledning af dagen

ATP har i brev af 4. oktober 2013 fastholdt afgørelsen med henvisning til, at ATP alene anvender adresseoplysningerne fra CPR-registret ved afgørelse af, om samlivet har bestået i en sammenhængende periode på 2 år umiddelbart forud for dødsfaldet. Det er således ATPs faste praksis alene at lægge vægt på CPR-registrets oplysninger ved afgørelsen af, om betingelsen om fælles bopæl i 2 år forud for dødsfaldet er opfyldt, når det drejer sig om samliv på fælles bopæl i Danmark.

Klager X og XX er ikke fremkommet bemærkninger til ATPs  udtalelse .

Ankenævnets begrundelse

Ifølge CPR-registret havde XX og XX fælles bopæl fra den 1. juli 2011 indtil XX’s død den 29. april 2013, dvs. i de seneste 1 år og 10 måneder forud for dødsfaldet.

Efter ATP-lovens § 14 b, stk. 2, er det en betingelse for udbetaling af engangsbeløb til en samlever, at samlivet med afdøde har bestået i mindst de seneste 2 år forud for dødsfaldet, jf. herved § 8 i bekendtgørelse nr. 540 af 21. maj 2013 om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død, der i stk. 4 fastsætter, at ATP, hvis de samlevende har haft fælles bopæl i Danmark, er berettiget til udelukkende at lægge adresseoplysninger i Det Centrale Personregister, CPR-registeret, til grund. Disse regler svarer til de regler, som gjaldt på tidspunktet for dødsfaldet, jf. § 9, stk. 3, i den dagældende bekendtgørelse nr. 1352 af 15. december 2009.

De nævnte regler i bekendtgørelsen om, at dokumentation for samlivet skal føres gennem oplysnin­gerne i CPR-registret, er endvidere forudsat i bemærkningerne i forslaget til ATP-lovens § 14 b, stk. 2, i lovforslag nr. 173 (Folketingssamlingen 2001-02), hvor der står, at ATP skal undersøge, "at betingelserne for ... udbetaling af ydelser er til stede på grundlag af ... oplysninger fra folkeregistret, herunder særligt oplysninger om adresse og civilstand, medmindre ATP på grund af særlige om­stændigheder finder det påkrævet at tilvejebringe yderligere oplysninger om samlivets beståen." Efter lovforarbejderne er samliv ifølge Folkeregistret (CPR-registret) således en nødvendig, men ikke altid tilstrækkelig betingelse for at kunne dokumentere samliv, og det er i overensstemmelse hermed fast praksis, at ATP alene vurderer længden af samliv på fælles bopæl i Danmark på bag­ grund af oplysningerne i Folkeregistret (CPR-registret).

Det kan således ikke føre til noget andet resultat, at XX i givet fald på anden måde ville kunne dokumentere, at hendes samliv med XX bestod forud for registreringen i Folkeregistret.

Ankenævnet tiltræder derfor ATPs afgørelse, hvorefter XX ikke kan få udbetalt noget engangsbeløb fra ATP i anledning af XX’s død  den 29. april 2013.