Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / / 01-03-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX over Arbejdsmarkedets Tillægspensions (ATP) afgørelse af 2. juli 2013

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 2. juli 2013, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad efter lov nr. 473 af 17. juni 2008 (skattenedslagsloven) er 85 % for 2012.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Mintz­berg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved brev af 8. august 2013 klaget over, at ATP har opgjort hendes beskæftigelsesgrad for 2012 efter skattenedslagsloven til 85 %. Hun mener, at det ville være rimeligt, hvis hendes ferieperiode kunne medregnes som beskæftigelsesperiode, selvom den er afholdt uden for et ansættelsesforhold, da hun var vikaransat.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 13. september 2013 fastholdt sin afgørelse af XX’s beskæftigelsesgrad for 2012 til 85 % og oplyst, at ATP i juni 2013 havde sendt XX meddelelse om, at hendes beskæftigelsesgrad for 2012 var opgjort til 82 %, men at ATP ved brev af 2. juli 2013 forhøjede beskæftigelsesgraden til 85 %, efter at XX den 14. juni 2013 havde rejst indsigelse over for opgørelsen med oplysning om afholdt ferie og kopi af lønsedler.

ATP har endvidere henvist til, at skattenedslag til seniorer bl.a. betinges af, at senioren opfylder et arbejdstidskrav efter skattenedslagslovens § 4. For at opfylde dette arbejdstidskrav skal personen hvert indkomstår være bidragspligtig efter ATP-lovens §2 eller §2 a, stk. 2, 1. pkt., og betale års­ bidrag efter ATP-lovens § 15 som fuldtidsbeskæftiget medlem, jf. skattenedslagslovens§ 4, stk. 3, nr. 1.

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag ved mindst 117 timers arbejde pr. måned for månedsløn­ nede, 54 timers arbejde pr. 14. dag for 14-dages lønnede og 27 timer pr. uge for ugelønnede. ATP­ lovens timegrænse for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget skal være opfyldt i 90 % af lønperio­derne.

Af de indberettede ATP-bidrag fremgår, at XX har været 14-dages lønnet frem til den 8. juli 2013 og månedslønnet fra den 1. juli 2013. I perioden 1. januar - 18. marts og I4. maj - 24. juni 2012 er der indberettet ATP-bidrag med fuldtidssats for 14-dages lønnede. For perioden 26. marts -15. april 2012 er der indberettet ATP-bidrag med 1/3 sats og for perioden 25. juni - 8. juli 2012 med 2/3 sats. For månederne august - december 2012 er der indberettet ATP-bidrag med fuldtidssats. For juli 2012 er der indberettet bidrag for månedslønnede med 2/3 sats.

I perioden 1.- 25. maj 2012 er der indberettet ATP-bidrag på baggrund af arbejdsløshedsdagpenge, der ikke kan medregnes i opgørelsen. Dog kan ATP medregne perioden 14.- 25. maj 2012, da der her samtidig er indberettet fuldt ATP-bidrag for beskæftigelse. Der er ikke indberettet ATP-bidrag for perioden 16.- 30. april 2012.

Af den fremlagte dokumentation fremgår, at XX i juli 2012 har været beskæftiget i uge 27 og 28 med 85,30 timer, hvorfor ATP også har medregnet denne periode.

XX har oplyst, at hun var ansat i et vikariat, som hun måtte frasige sig for at holde ferie. Da ferien ikke er afholdt i et ansættelsesforhold, kan den efter fast praksis ikke medregnes ved opgørelsen af beskæftigelsesgraden.

På denne baggrund må ATP fastsætte beskæftigelsesgraden for 2012 til 85 %.

Ankenævnets begrundelse

Efter §4, stk. 3, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslagsloven) anses en person for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidragspligtig efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter § 15 i lov om Arbejdsmarke­dets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejdsmarkedets Tillægs­ pension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en arbejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbe­skæftiget medlem. Efter skattenedslagslovens § 4, stk. 4, anses en person dog også for fuldtidsbe­skæftiget, hvis der er indbetalt ATP-bidrag, der sammenlagt svarer til 90 % af fuldt årsbidrag, eller hvis det kan dokumenteres, at arbejdstidskravet er opfyldt i 90 % af lønperioderne.

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag, når lønmodtageren har været fuldtidsbeskæftiget hos sam­me arbejdsgiver. Det fremgår af § 2, stk. 2, i bilagene til bekendtgørelse nr. 859 af 8. september 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, at der ved fuldtidsbeskæftigelse forstås beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag. Fuldt bidrag forudsætter efter bekendtgørelsen, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 timer for månedslønnede, 54 timer for 14-dageslønnede og 27 timer for ugelønnede.

XX var i 2012 som tilknyttet et vikarformidlingsbureau ansat i et vikariat. Denne beskæftigelse ophørte, da hun holdt ferie i perioden 22. marts - 30. april 2012.

Da XX i denne ferieperioden ikke var i et ansættelsesforhold, kan den ikke medregnes som en periode med fuldtidsbeskæftigelse ved opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad for 2012 efter loven om skattenedslag for seniorer.

Ankenævnet tiltræder på denne baggrund ATPs afgørelse af XX’s beskæftigelse for 2012  svarende til en beskæftigelsesgrad på 85 %.

Ankenævnet stadfæster derfor ATPs afgørelse af 2. juli 2013.