Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-115 / 04-11-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelser af 22. april 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspensions (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse, hvorefter XX først kan få udbetalt ATP Livslang Pension, når han opnår folkepensionsalderen.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand), har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i brev af 3. maj 2013 til Ankenævnet anført, at han på grund af sygdom ikke kan fortsætte med at arbejde og ikke har anden indkomst. Han ønsker derfor at få sin pension udbetalt før tid.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 12. juni 2012 fastholdt, at XX efter ATP-lovens § 9, stk. 1, først kan få udbetalt sin ATP livslang pension ved folkepensionsalderen, der er 65 år for personer født før den 1. januar 1954, jf. lov om social pension § 1 a, stk. 1, nr. 1.

Reglerne ikke giver mulighed for at dispensere fra alderskravet, heller ikke hvor det pågældende medlem ikke har noget arbejde eller lider af en sygdom. 

Ankenævnets begrundelse

Efter ATP-lovens § 9, stk. 1, kan ATP Livslang Pension først udbetales ved opnåelse af folkepensionsalderen, hvilket i XX’s tilfælde er, når han fylder 65 år.

XX er født i 1950 og opnår dermed folkepensionsalderen i 2015. Betingelsen for at få udbetalt ATP Livslang Pension er således ikke opfyldt på nuværende tidspunkt. Der er ikke adgang til at dispensere fra udbetalingsreglen i ATP-lovens § 9, stk. 1.

Ankenævnet stadfæster derfor ATP’s afgørelse.