Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-24 / 10-11-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 6. december 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)(tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER))

Ankenævnet har modtaget XX klage af 8. januar 2013 over AUB's afgørelse af 6. december 2012 vedrørende tilskud til befordring mellem bopælen i Land og erhvervsskolen i Danmark.

AUB afgjorde ved den påklagede afgørelse, at der ikke kan ske udbetaling af befordringsgodtgørelse for transport mellem bopæl i Land og erhvervsskolen i Danmark. AUB henviser til § 12 i bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v., hvorefter der kun kan ydes befordringsgodtgørelse under skoleophold mellem skolen og elevens danske bopæl. XX har fast bopæl i By, og AUB kan således ikke yde støtte til befordringen mellem bopæl og skoleophold i Danmark.

Ankenævnet bemærker, at efter § 12, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion ydes tilskud til befordring under danske skoleophold for den nærmeste vej fra den danske bopæl eller indkvarteringssted til skole og tilbage til enten den danske bopæl eller indkvarteringssted.

Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) indeholder i artikel 45 bestemmelser om arbejdskraftens ret til fri bevægelighed og ophold inden for fællesskabes område. Det fremgår ikke af AUB’s afgørelse af 6. december 2012, at AUB har taget stilling til, om og i givet fald hvilken betydning TEUF artikel 45 har for afgørelsen af den konkrete sag.

Ankenævnet anmoder herefter AUB som første instans at tage stilling til, hvorvidt TEUF artikel 45 om arbejdskraftens frie bevægelighed er til hinder for AUB’s afvisning af at udbetale tilskud til XX til befordring mellem bopæl i Land og erhvervsskolen i Danmark.

AUB skal herunder tage stilling til sagens EU-retlige aspekter, herunder om der foreligger en grænseoverskridende situation, og om arbejdet i praktikvirksomheden er af tilstrækkeligt omfang til at karakterisere den pågældende som arbejdstager i traktatens forstand, og om det i givet fald må anses for en diskrimination eller en restriktion af den fri bevægelighed for arbejdstagere, at medlemsstaten Danmark nægter en arbejdstager, der udfører praktikarbejde i en anden medlemsstat (Land), tilskud til befordring til erhvervsskolegang i Danmark alene med den begrundelse, at arbejdstageren har taget bopæl i den anden medlemsstat (Land), hvor arbejdet udføres, når medlemsstaten under i øvrigt tilsvarende omstændigheder yder sådant tilskud til arbejdstagere med bopæl i Danmark.