Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-246 / 26-11-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 5. november 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspensions (ATP)

Ankenævnet ændrer ATPs afgørelse af 5. november 2012 om XXs beskæftigelsesgrad efter lov nr. 473 af 17. juni 2008 (skattenedslagsloven), således at denne fastsættes til 42 % for indkomståret 2010.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved brev af 7. november 2012 klaget over ATPs opgørelse af hans beskæftigelsesgrad for 2010.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 21. marts 2013 fastholdt, at XXs beskæftigelsesgrad for 2010 er 40 %.

ATP sendte i juni 2011 meddelelse til XX om, at hans beskæftigelsesgrad for 2010 var opgjort til mindre end 50 %.

Den 8. juli 2011 gjorde XX indsigelse over for ATP vedrørende beskæftigelsesgraden for 2010. Han oplyste i den forbindelse, at han havde haft løst vikararbejde i første halvdel af 2010, og at han i august 2010 fik fast ansættelse.

XX har den 11. juni 2012 og den 12. oktober 2012 sendt lønsedler og anden dokumentation for årene 2010 og 2011.

Ved brev af 5. november 2012 traf ATP på baggrund af den modtagne dokumentation afgørelse om, at XXs beskæftigelsesgrad for 2010 fastsættes til 40 %.

ATP har oplyst, at skattenedslag til seniorer bl.a. betinges af, at senioren opfylder et arbejdstidskrav efter skattened­slagslovens § 4. For at opfylde arbejdstidskravet skal personen hvert indkomstår, fra og med det år, hvori perso­nen fylder 60 år, til og med det år, hvori personen fylder 64 år, være bidragspligtig efter ATP-lovens § 2 eller § 2 a, stk. 2, 1. pkt., og betale årsbidrag efter ATP-lovens § 15 som fuldtidsbeskæftiget medlem, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 1. Arbejdstidskravet kan efter skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 2, også opfyldes ved dokumentation for fuldtidsbeskæftigelse over for ATP. Her skal lønmodta­geren dokumentere en arbejdstid, der svarer til fuldtidsbeskæftigelse efter ATP-loven. Det følger endvidere af § 4, stk. 4, at det er tilstrækkeligt, at den pågældende har været fuldtidsbeskæftiget i ATP-lovens forstand i 90 % af lønperioderne.

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag ved mindst 117 timers arbejde pr. måned for månedslønnede, 54 timers arbejde pr. 14. dag for 14-dages lønnede og 27 timer pr. uge for ugelønnede. ATP-lovens timegrænse for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget skal som nævnt være opfyldt i 90 % af lønperioderne, og det er således ikke tilstrækkeligt, at der i gennemsnit er arbejdet et antal timer svarende til timegrænsen. Arbejdstidskravet omfatter hele indkomståret, og ikke kun fra det tidspunkt, hvor en person fylder 60 år.

XX har i 2010 ifølge lønsedler været månedslønnet timelærer og alene haft mindst 117 timer pr. måned i perioden fra den 8. august 2010 til den 31. december 2010 svarende til en beskæftigelsesgrad på 40 %.

Ankenævnets begrundelse

Det følger af § 4, stk. 3, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslagsloven), at en person anses for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidrags­pligtig efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejds­markedets Tillægspension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en ar­bejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem.

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag, når lønmodtageren har været fuldtidsbeskæftiget hos samme arbejdsgiver. Det fremgår af § 2, stk. 2, og bilagene til bekendtgørelse nr. 859 af 8. september 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, at der ved fuldtidsbeskæftigelse forstås beskæfti­gelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag. Fuldt bidrag forudsætter efter bekendtgørelsen, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 timer for månedslønnede, 54 timer for 14-dageslønnede og 27 timer for ugelønnede.

Det fremgår af de indsendte lønsedler, at XX ikke har haft fuldtidsbeskæftigelse (mindst 117 timer pr. måned) i perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. juli 2010. Ifølge ansættelsesbrev af 8. juni 2010 fra Gymnasium blev XX ansat på deltid med 19,98 timer pr. uge fra den 1. august 2010. Timetallet blev efterfølgende ved tillæg af 8. september 2010 til ansættelsesbrevet ændret til 22,40 timer pr. uge med tilbagevirkende gyldighed fra den 1. august 2010. Ved tillæg af 17. december 2010 blev arbejdstiden yderligere hævet til 28,68 timer pr. uge med tilbagevirkende gyldighed fra den 1. august 2010. Det fremgår af lønsedler fra Gymnasium, at XX i perioden fra den 1. august 2010 til den 31. december 2010 med efterreguleringer har fået udbetalt løn svarende til en deltidsansættelse med en ugentlig arbejdstid på 28,68 timer.

Timetallet opfylder herefter timegrænsen for fuldtidsbeskæftigede på 117 timer for månedslønnede i månederne august til december 2010, svarende til en beskæftigelsesgrad på 42 % for indkomståret 2010.

Ankenævnet ændrer på denne baggrund ATPs afgørelse af 5. november 2012 om XXs beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven, således at beskæftigelsesgraden fastsættes til 42 % for indkomståret 2010.