Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-59/ 28-10-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 30. januar 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 30. januar 2013, hvorefter der ikke længere kan udbetales rejsehjælp under praktik i udlandet for så vidt angår udrejsen, og pålægger AUB at tage den samtidig trufne afgørelse om godtgørelse af hjemrejseudgifter op til fornyet behandling.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i sin klage af 22. februar 2013 til Ankenævnet oplyst, at han har forstået reglerne således, at han først kunne få dækket sine udgifter, når rejsen var gennemført. Han har købt en returbillet, fordi det var billigst, og regnede derfor med, at han først kunne få dækket udrejsen, når hele billetten var brugt.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i sit brev af 7. maj 2014 fastholdt sin afgørelse.

AUB oplyser, at rejsehjælp i forbindelse med praktikophold følger af PIU-bekendtgørelsen. Rejsehjælp ved udrejsen udbetales efter bekendtgørelsens § 8, og rejsehjælp ved afslutningen af praktik- opholdet udbetales efter § 11. Af § 19 fremgår, at ansøgning om hjælp, både efter § 8 og § 11, skal indgives senest 4 måneder efter, at rejsen har fundet sted. AUB kan i særlige tilfælde se bort fra en fristoverskridelse på maksimalt 2 måneder.

XX er i forbindelse med et praktikophold i udlandet udrejst den 2. maj 2012. Først den 14. januar 2013 indsender han ansøgning om tilskud til rejseudgifter ved udrejsen. Da der på dette tidspunkt er gået mere end 8 måneder fra udrejsen, kan der ikke udbetales rejsehjælp for rejseudgifter i forbindelse med udrejsen.

Ankenævnets begrundelse

Reglerne om dækning af rejseudgifter i forbindelse med praktikophold i udlandet følger af bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion med senere ændringer (nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

 

Af bekendtgørelsens § 8 fremgår, at rejsehjælp til overtagelse af en praktikplads ydes, hvis der foreligger en skriftlig ansættelsesaftale med en udenlandsk arbejdsgiver. Eleven skal indsende en ansøgning til AUB med anmodning om økonomisk støtte til rejsen. Efter § 19 skal ansøgning om hjælp indgives senest 4 måneder efter, at rejsen har fundet sted. AUB kan i særlige tilfælde se bort fra en fristoverskridelse på maksimalt 2 måneder.

XX er udrejst den 2. maj 2012, og ansøgning om hjælp skulle således have været indsendt senest den 2. september 2012, i særlige tilfælde senest den 2. november 2012. Da ansøgning om rejsehjælp først blev modtaget i AUB den 14. marts 2013, er XX ikke berettiget til at modtage rejsehjælp i forbindelse med udrejsen, jf. bekendtgørelsens § 19.

Ankenævnet stadfæster derfor AUB’s afgørelse vedrørende udrejsen.

AUB har i udtalelsen til Ankenævnet oplyst, at AUB efter fast praksis anser halvdelen af udgiften til en returbillet afholdt ved udrejsen og den anden halvdel afholdt ved hjemrejsen.

XX indgav samtidig ansøgning om godtgørelse for udrejse- og hjemrejseudgifter. Ansøgningen om godtgørelse for udrejseudgifter omfattede en returbillet med Flyselskab A By A- By B til 8.262 kr. og en returbillet med Flyselskab B By B-By C til 1.533 kr. Ansøgningen om godtgørelse for hjemrejseudgifter var vedlagt kopi af flybillet med Flyselskab A By B-By A og kopi af en enkeltbillet med Flyselskab C By C-By B til 2.671 kr., som var blevet købt i forbindelse med en forlængelse af opholdet. AUB har ved afgørelse af 30. januar 2013 imødekommet ansøgningen om godtgørelse af hjemrejseudgifter med 2.671 kr.

Med godtgørelse af et beløb på 2.671 kr. har XX hverken fået halvdelen af udgiften til den oprindelige, samlede returrejse eller halvdelen af udgiften til returrejsen By A-By B dækket.

På denne baggrund pålægger Ankenævnet AUB at tage afgørelsen om rejsehjælp til hjemrejsen op til fornyet behandling med henblik på afgørelse af, om XX har ret til mere end de 2.671 kr. og i givet fald hvor meget. AUB må i den forbindelse tage stilling til, hvornår udgiften til tilbagerejsen må anses for afholdt, jf. PIU-bekendtgørelsens § 19.