Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2021-149 / 09-12-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 30. april 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 30. april 2012, hvorefter XX må tåle, at overførsel af ATP Livslang Pension til en konto i et pengeinstitut i Land sker via Bank og en korrespondentbank efter omveksling til USD.

Ankenævnets medlemmer Michael B. Elmer, Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i brev dateret 3. maj 2012 klaget over, at han ikke får beløbet overført direkte fra ATP til sin bank i Land i danske kroner, men i stedet får det overført i US-dollars via Banks korrespondentbank, hvilket betyder, at der løber bankgebyrer på, herunder gebyr på 10 USD til korrespondentbanken, så han får ca. 10 % mindre udbetalt i Valuta.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 10. september 2012 fastholdt, at XXs ATP Livslang Pension udbetales i overensstemmelse med de regler og aftaler, som regulerer udbetaling af ATP Livslang Pension.

Reglerne om udbetaling til pengeinstitut i udlandet findes i § 13, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1352 af 15. december 2009 om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død. Heraf fremgår det, at ”Udbetaling til personer med bopæl i udlandet sker ved overførsel til en konto i et pengeinstitut i Danmark eller efter den berettigedes anmodning til et pengeinstitut i udlandet. En eventuel merudgift, der er forbundet med overførsel af beløbet til et pengeinstitut i udlandet, betales af den berettigede modtager.”

ATP har indgået aftale med Bank om udbetaling af bl.a. pensioner til udlandet. Aftalen er indgået efter et EU-udbud og er især bestemt af hensynet til den billigste løsning for de mange. Det kan derfor ikke udelukkes, at aftalen i enkelte tilfælde kan være en dyr løsning for den enkelte pensionist i forhold til alternative udbetalingsmåder.

Aftalen indebærer, at ATP tager et gebyr på 19,75 kr. for overførsel til udlandet. Denne pris er fastsat under forudsætning af, at Bank veksler til korrespondentbankens valuta. Gebyrer for veksling og håndtering i de involverede banker afholdes af modtageren.

Ved udbetaling af pension til Land anbefaler Bank, at der overføres i USD, da det generelt giver den bedste omveksling. Banks korrespondentbank fratrækker i forbindelse med overførslen et gebyr på 10 USD. I maj måned 2012 fejlede den automatiske overførsel via korrespondentbank. ATP udbetalte i stedet pensionen via manuel netbankoverførsel i danske kroner uden brug af korrespondentbank. Der blev således i maj 2012 ikke fratrukket et gebyr til korrespondent banken på 10 USD.

ATP bemærker, at XX har mulighed for at oprette en NemKonto i Danmark, hvor pensionsbeløbet kan indsættes i DKK.

Ankenævnets begrundelse

Ifølge § 12, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 540 af 21. maj 2013 om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død sker udbetaling til personer med bopæl i udlandet ved overførsel til en konto i et pengeinstitut i Danmark eller efter den berettigedes anmodning til et pengeinstitut i udlandet – en eventuel merudgift ved overførsel til udlandet betales af modtageren (bestemmelsen er en uændret videreførsel af § 13, stk. 2, i den tidligere gældende bekendtgørelse nr. 1352 af 15. december 2009).

ATP har på baggrund af et EU-udbud indgået aftale med Bank om overførsel af bl.a. pensionsudbetalinger til udlandet. Herefter fratrækker ATP ved overførsel til udlandet et gebyr på 19,75 kr. Aftalen med Bank indebærer, at overførsel sker gennem Banks netværk af korrespondentbanker. Gebyrer på 19,75 kr. et fastsat under forudsætning af, at beløbet ved overførsel omveksles til udenlandsk valuta. Gennem aftalen med Bank er det tilstræbt at opnå den billig ste løsning for de mange, som modtager udbetalinger fra ATP.

Indgåelse af en aftale som beskrevet om overførsel til udlandet ligger efter Ankenævnets opfattelse inden for rammerne af den nævnte bestemmelse i bekendtgørelsen. Det bemærkes, at den, som får udbetalingen overført efter aftale med Bank, har mulighed for at få beløbet indsat på en konto i et dansk pengeinstitut og selv stå for overførslen.

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse.