Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-212 / 29-08-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 25. september 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse, hvorefter XX beskæftigelsesgrad for 2012 fastsættes til 0 % efter skattenedslagsloven.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i klage af 21. oktober 2013 anført, at han har været ansat i en fuldtidsstilling, og at der er indbetalt ATP-bidrag som fuldtidsansat. XX blev efter en sygeperiode i 2002 ansat med offentligt tilskud. Efterfølgende har ingen myndigheder gjort opmærksom på, at løntilskuddet var permanent. XX kan derfor ikke anerkende, at ATP først fastsætter beskæftigelsesgraden for 2012 til 46 % og herefter nedsætter den til 0 %.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 22. november 2013 fastholdt sin afgørelse. 

ATP anfører, at beskæftigelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder fleksjob, og servicejob efter lov om servicejob ikke kan medregnes i opgørelsen af beskæftigelsesgraden, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 2.

Beskæftigelsesgraden for 2012 blev i brev dateret juni 2013 opgjort til under 46 %, hvilket i den bagvedliggende maskinelle beregning dækker over intervallet 0-46 %. I brevet blev det oplyst, at ”Er du ansat i løntilskud, skal du være opmærksom på, at det ikke tæller med i opgørelsen”.

Efterfølgende har Arbejdsmarkedsstyrelsen (nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) oplyst, at XX var ansat i løntilskud. Ligeledes har XX’s tidligere arbejdsgiver, Arbejdsplads X, oplyst, at XX var ansat med løntilskud i hele ansættelsesperioden fra primo 2002 til 1. april 2013, hvor XX overgik til efterløn.

Da ATP som nævnt ikke kan medregne perioder med beskæftigelse med løntilskud, må ATP fastholde, at XX’s beskæftigelsesgrad for 2012 skal fastsættes til 0 %.

Ankenævnets begrundelse

Ansættelse med løntilskud, herunder fleksjob, efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt servicejob efter lov om servicejob kan i medfør af § 4, stk. 2, lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer ikke indgå i opgørelsen af den beskæftigelsesgrad, som er en betingelse for at opnå nedslag.

Arbejdsmarkedsstyrelsen (nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) og XX’s tidligere arbejdsgiver, Arbejdsplads X, har oplyst, at XX har været ansat i beskæftigelse med løntilskud i hele 2012. Det fremgår ligeledes af ansættelseskontrakten med Arbejdsplads X fra 2002, at XX blev ansat med løntilskud i servicejob.

Den beskæftigelse, som XX henviser til, kan ikke indgå i opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2012, der således må fastsættes til 0 %.

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse af 25. september 2013.