Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-218 / 17-07-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 23. september 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 23. september 2013, hvorefter XX beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven for 2012 fastsættes til 0 %.

Ankenævnets medlemmer Michael B. Elmer, Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved brev af 5. oktober 2013 klaget over, at hans beskæftigelsesgrad for 2012 er fastsat til 0 pct., da han har arbejdet 37 timer om ugen som teknisk medarbejder og betalt fuldt atp-bidrag.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 5. december 2013 fastholdt sin afgørelse og henvist til, at beskæftigelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder fleksjob og servicejob efter lov om servicejob, ikke kan medregnes i opgørelsen af beskæftigelsesgraden, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 2.

ATP modtager oplysninger om personer i løntilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. ATP modtager desuden modtaget oplysninger fra KMD om løntilskud bevilget efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ifølge disse oplysninger har XX i 2012 været i beskæftigelse med løntilskud/støttet beskæftigelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder fleksjob, eller lov om servicejob.

Idet XX gentagne gange har oplyst, at han ikke er i beskæftigelse med løntilskud, har ATP indhentet oplysninger hos hans arbejdsgiver, som har bekræftet, at XX i 2012 var ansat som teknisk servicemedarbejder med løntilskud. Arbejdsgiveren har vedlagt kopi af ansættelsesbrevet, hvoraf det fremgår, at ansættelsen var oprettet i henhold til lov om servicejobs.

Da ATP ikke kan medregne perioder med beskæftigelse i løntilskud, fastholder ATP, at XX beskæftigelsesgrad for 2012 skal fastsættes til 0 %.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 4, stk. 2, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslagsloven), kan ansættelse med løntilskud, herunder fleksjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt servicejob efter lov om servicejob, ikke indgå i opgørelsen af beskæftigelsesgraden efter loven.

Det fremgår af sagen, herunder den indhentede udtalelse fra arbejdsgiveren vedlagt kopi af ansættelsesbeviset, at XX i 2012 var ansat i beskæftigelse med løntilskud, idet hans ansættelse var oprettet i henhold til lov om servicejobs til forsikrede ledige. Uanset at XX har indbetalt fuldt atp-bidrag, kan hans beskæftigelse på 37 timer om ugen ikke indgå ved beregningen af beskæftigelsesgraden, når beskæftigelsen har været med løntilskud.

Ankenævnet stadfæster derfor ATPs afgørelse af 23. september 2013, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad for 2012 fastsættes til 0 %.