Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2012-217 / 06-10-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 23. august 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 23. august 2012, hvorefter XX har fortabt retten til udbetaling af bonus for eleven NN.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i brev af 28. september 2012 klaget over AUBs afgørelse af 23. august 2012, hvorefter krav om udbetaling af bonus for eleven NN er forældet.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB (tidligere Arbejdsmarkedets Elevrefusion) har i brev af 6. november 2012 fastholdt sit afslag på udbetalingen af bonus.

XX indgik den 27. oktober 2010 en uddannelsesaftale med eleven NN. Aftalen påbegyndtes den 2. august 2010.

Den 26. juli og den 23. august 2012 kontakter XX telefonisk AUB angående udbetaling af bonus. AUB oplyser ved begge henvendelser, at ansøgningsfristen er overskredet, og informerer samtidig om klageadgangen.

XX har oplyst, at han var i den tro, at udbetaling af bonus kunne ske helt frem til slutningen af elevens uddannelse.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. Lignende bestemmelse fremgik tidligere af § 3, stk. 6, i en ændringslov til den daværende lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Af AUBs registreringer fremgår det, at retten til 1. bonusrate for eleven NN blev opnået den 1. december 2010 og forældet den 1. december 2011. Retten til 2. bonusrate for denne elev blev opnået den 1. marts 2011 og forældet den 1. marts 2012.

AUB har ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 27. oktober 2010. Det følger herefter af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion) ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som giver AUB adgang til at se bort fra denne betingelse, og arbejdsgiverens ukendskab til reglerne kan ikke begrunde, at der ses bort fra betingelsen.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår XX opnåede ret til de enkelte ydelser, og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

Ankenævnet stadfæster herefter AUBs afgørelse.