Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-38 / 02-11-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 20. marts 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad for årene 2010, 2011 og 2012 fastsættes til 0 % efter skattenedslagsloven.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i klage af 20. marts 2014 anført, at han synes det er urimeligt, at han    ikke kan få det halve skattenedslag, når det kun er den halve arbejdstid, der gives løntilskud til.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 13. maj 2014 fastholdt sin afgørelse.

ATP anfører, at beskæftigelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder fleksjob, og servicejob efter lov om servicejob ikke kan medregnes i opgørelsen af beskæftigelses- graden, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 2.

Kommune X har over for ATP oplyst, at XX har været ansat i fleksjob siden 1998.

Da ATP som nævnt ikke kan medregne perioder med beskæftigelse med løntilskud, herunder fleks- job, må ATP fastholde, at XX’s beskæftigelsesgrad for 2010, 2011 og 2012 skal fastsættes til 0 %.

Ankenævnets begrundelse

Ansættelse med løntilskud, herunder fleksjob, efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt ser- vicejob efter lov om servicejob kan i medfør af § 4, stk. 2, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skatte- nedslag for seniorer ikke indgå i opgørelsen af den beskæftigelsesgrad, som er en betingelse for at opnå nedslag.

Det er ubestridt, at XX er ansat med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommune X har konkret oplyst, at XX har været ansat i fleksjob siden 1998.

Den beskæftigelse, som XX henviser til, kan derfor ikke indgå i opgørelsen  af beskæftigelsesgraden for 2010, 2011 og 2012, der således må fastsættes til 0 %.

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse af 20. marts 2014.