Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-95 / 12-05-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 20. marts 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspensions (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATP's afgørelse af 20. marts 2013, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad efter lov nr. 473 af 17. juni 2008 (skattenedslagsloven) er 0 % for 2012.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved brev af 17. april 2013 klaget over, at ATP har opgjort hans beskæftigelsesgrad for 2012 til 0 %. Han henviser til, at han i 2012 har haft samme løn og samme beskæftigelse, som han havde i 2008 og 2010, hvor ATP har opgjort hans beskæftigelsesgrad til 100 %.

 

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 29. maj 2013 fastholdt, at XX’s beskæftigelsesgrad for 2012 er 0 %. ATP sendte i februar 2013 meddelelse til XX om, at hans beskæftigelsesgrad for 2012 var opgjort til 0 %, og at den samlede beskæftigelsesgrad var 69 %. 

Den 28. februar 2013 gjorde XX telefonisk indsigelse over for ATP vedrørende beskæftigelsesgraden for 2012. Han oplyste i den forbindelse, at han udførte de samme arbejdsopgaver for sin arbejdsgiver, som da han var lønmodtager, samt at han modtog et månedligt honorar på 15.000 kr. for arbejdet. Der blev ikke udskrevet lønsedler for arbejdet.

 

ATP oplyste ved brev af 20. marts 2013, at oplysningerne om honoraret i 2012 ikke har givet anledning til at ændre beskæftigelsesgraden for 2012.

ATP har herved oplyst, at skattenedslag til seniorer bl.a. betinges af, at senioren opfylder et arbejdstidskrav efter skattenedslagslovens § 4. For at opfylde arbejdstidskravet skal personen hvert indkomstår, fra og med personen fylder 60 år, til og med personen fylder 64 år, være bidragspligtig efter ATP-lovens § 2 eller § 2 a, stk. 2, 1. pkt., og betale årsbidrag efter ATP-lovens § 15 som fuldtidsbeskæftiget medlem, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 1. Arbejdstidskravet kan efter skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 2, også opfyldes ved dokumentation for fuldtidsbeskæftigelse over for ATP. Her skal lønmodtageren dokumentere en arbejdstid, der svarer til fuldtidsbeskæftigelse efter ATP-loven. Det følger endvidere af § 4, stk. 4, at det er tilstrækkeligt, at den pågældende har været fuldtidsbeskæftiget i ATP-lovens forstand i 90 % af lønperioderne.

 

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag ved mindst 117 timers arbejde pr. måned for månedslønnede, 54 timers arbejde pr. 14. dag for 14-dages lønnede og 27 timer pr. uge for ugelønnede. ATP-lovens timegrænse for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget skal som nævnt være opfyldt i 90 % af lønperioderne, og det er således ikke tilstrækkeligt, at der i gennemsnit er arbejdet et antal timer svarende til timegrænsen.

Når det undtagelsesvist ikke er muligt at opgøre antallet af arbejdstimer for en lønmodtager, kan ATP i stedet anvende reglen i ATP-bekendtgørelsens § 2, stk. 7, om ukendt arbejdstid. Efter denne regel omregnes lønmodtagerens indtægt til et timetal. I praksis sker omregningen ved, at den faktiske indtægt i en lønperiode divideres med en gennemsnitlig timeløn for hhv. mænd og kvinder.

 

For indkomståret 2012 er timelønnen for mænd fastsat til 183,57 kr. Med et månedligt honorar 15.000 kr. kan det månedlige timetal opgøres til 81,71 timer. Da timetallet ikke opfylder timegrænsen for fuldtidsbeskæftigede på 117 timer for månedslønnede, må beskæftigelsesgraden fastsættes til 0 %.

Da XX har oplyst, at han er honorarlønnet, har ATP i sin afgørelse af 20. marts 2013 bedt ham rette henvendelse til SKAT med henblik på en afklaring af, om han kan anses for selvstændigt erhvervsdrivende og således været omfattet af skattenedslagsreglerne for selvstændige.

 

Ankenævnets begrundelse

Det følger af § 4, stk. 3, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslagsloven), at en person anses for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidragspligtig efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejdsmarkedets Tillægspension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en arbejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem.

 

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag, når lønmodtageren har været fuldtidsbeskæftiget hos samme arbejdsgiver. Det fremgår af § 2, stk. 2, og bilagene til bekendtgørelse nr. 859 af 8. september 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, at der ved fuldtidsbeskæftigelse forstås beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag. Fuldt bidrag forudsætter efter bekendtgørelsen, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 timer for månedslønnede, 54 timer for 14-dageslønnede og 27 timer for ugelønnede.

 

XX har ved telefonisk henvendelse til ATP den 28. februar 2013 oplyst, at han udfører de samme arbejdsopgaver for sin arbejdsgiver, som da han var lønmodtager, og modtager et månedligt honorar på 15.000 kr. for arbejdet. Der eksisterer ikke en skriftlig aftale mellem parterne i form af en kontrakt eller et ansættelsesbrev. Der bliver ikke udskrevet lønsedler for arbejdet, og der er ikke aftalt et bestemt antal timer.

Timetallet må herefter fastsættes efter ATP-bekendtgørelsens § 2, stk. 7, om ukendt arbejdstid, hvorefter XX’s faktiske indtægt i en lønperiode divideres med en gennemsnitlig timeløn for mænd fastsat til 183,57 kr. for indkomståret 2012.

 

Med et månedligt honorar på 15.000 kr. er timetallet 81,71 timer pr. måned.

 

Timetallet opfylder således ikke timegrænsen for fuldtidsbeskæftigede på 117 timer for månedslønnede, og XX’s beskæftigelsesgrad for indkomståret 2013 fastsættes derfor til 0 %.

 

Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse af 20. marts 2013.