Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-86 / 11-05-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 19. maj 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 19. maj 2014, hvorefter XX ikke er berettiget til udbetaling af ægtefællepension efter hendes afdøde mand XX.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i sin klage anført, at hun troede, at beløbet efter hendes afdøde mand ville blive udbetalt automatisk.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 1. september 2014 fastholdt sin afgørelse og har oplyst, at XX afgik ved døden i 1977.

Efter § 11, stk. 1, i ATP-loven fra 1964, som var gældende på tidspunktet for XX’s død i 1977, er det et krav for at kunne få udbetalt en ægtefællepension, at afdøde har indbetalt fuldt ATP-bidrag i mindst 10 år. § 11, stk. 1, er fortsat gældende for dødsfald før 1. juli 1992, jf. den nugældende ATP-lovs § 14, stk. 1.

XX har kun betalt i alt 278,10 kr. i ATP-bidrag i perioden 1969-70, hvilket er mindre end det krævede. Der kan derfor ikke udbetales ægtefællepension til XX efter afdøde XX.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 11, stk. 1, i ATP-loven fra 1964, som jf. den nugældende ATP-lovs § 14, stk. 1, gælder for dødsfald før 1. juli 1992, er det et krav for at kunne få udbetalt en ægtefællepension, at afdøde har indbetalt fuldt ATP-bidrag i mindst 10 år.

XX døde i 1977 og har i perioden 1969-70 betalt i alt 278,10 kr. i ATP-bidrag, hvilket er mindre end de krævede 10 års bidrag. XX efterlevende ægtefælle XX er således ikke berettiget til udbetaling af en ægtefællepension.

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse.