Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-185 / 13-08-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 19. juli 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 19. juli 2013, hvorefter ATP Livslang Pension til XX kun kan udbetales med 6 måneders tilbagevirkende kraft fra den 1. februar 2013.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i sin klage af 11. august 2013 anført, at han mener, at han i 2008 svarede, at han gerne ville have udbetalt sin pension, men at han herefter intet hørte. Det er først nu, hvor han har  fået hjælp fra personalet på XX, at pensionen er kommet til udbetaling, men kun med 6 måneders tilbagevirkende kraft.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 3. oktober 2013 fastholdt sin afgørelse af 19. juli 2013.

Ifølge de regler, som gjaldt, da XX nåede sin pensionsalder på 65 år i december 2008, blev  AT Livslang Pension kun udbetalt efter anmodning, jf. daværende ATP-lovs § 9, stk. 1. ATP skrev den 23. september 2008 til XX, at han kunne få sin pension udbetalt fra 1. januar 2009, hvis han returnerede den vedlagte udbetalingsblanket, men modtog ikke blanketten retur.

Ifølge ATP-lovens § 9, stk. 3, kan ATP højst efterbetale pension for 6 måneder for tiden inden anmodningen om udbetaling, hvilket er sket i denne sag.

ATP bemærker, at udbetalingsreglen blev ændret den 1. april 2009, så der fremadrettet sker automatisk udbetaling af ATP Livslang Pension for medlemmer bosat i Danmark. Denne regel gælder dog kun medlemmer, der opnår pensionsalderen efter 1. april 2009, og ATP har mange medlemmer, som i overensstemmelse med udbetalingsreglen før 1. april 2009 har valgt at udsætte udbetalingen ved ikke at returnere udbetalingsblanketten.

Ankenævnets begrundelse

Efter de dagældende regler, jf. § 9, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. juli 2008 af ATP-loven, kunne XX ved sin opnåelse af pensionsalderen på 65 år i december 2008 efter anmodning få udbetalt ATP Livslang Pension. Efter det oplyste skrev ATP den 23. september 2008 til XX, at han kunne få sin pension udbetalt fra 1. januar 2009, hvis han returnerede den vedlagte udbetalingsblanket, men ATP modtog ikke blanketten retur.

Ifølge ATP-lovens § 9, stk. 3, kan ATP højst efterbetale pension for 6 måneder for tiden forud for anmodningen om udbetaling, og ATP har i overensstemmelse hermed udbetalt pension også for de seneste 6 måneder forud for anmodningstidspunktet. Det bemærkes, at der ved senere påbegyndelse

af udbetaling af ATP Livslang Pension sker en forhøjelse af det månedlige pensionsbeløb, jf. ATP- lovens § 9a, stk. 1.

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse af 19. juli 2013.