Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-114 / 14-12-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 18. juli 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse, hvorefter XX beskæftigelsesgrad for 2013 fastsættes til 0 % efter skattenedslagsloven.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i klage modtaget i Ankenævnet den 7. august 2014 anført, at hans beskæftigelsesgrad burde være fastsat til 100 %, da han har betalt fuldt ATP-bidrag i 2013.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 3. september 2014 fastholdt sin afgørelse og anført, at beskæftigelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder fleksjob, og servicejob efter lov om servicejob ikke kan medregnes i opgørelsen af beskæftigelsesgraden, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 2

ATP ligger ikke selv inde med oplysninger om personer i beskæftigelse med løntilskud mv., men modtager oplysninger herom via Arbejdsmarkedsstyrelsen (nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) og KMD. Ifølge disse oplysninger har XX i 2013 været i beskæftigelse med løntilskud/støttet beskæftigelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder fleksjob, eller lov om servicejob.

Da ATP som nævnt ikke kan medregne perioder med beskæftigelse med løntilskud, må ATP fastholde, at XX beskæftigelsesgrad for 2013 skal fastsættes til 0 %.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 4, stk. 2, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslagsloven), kan ansættelse med løntilskud, herunder fleksjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt servicejob efter lov om servicejob, ikke indgå i opgørelsen af beskæftigelsesgraden efter loven.

Efter de oplysninger, som ATP har modtaget fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), har XX været ansat i beskæftigelse med løntilskud i hele 2013. Dette bekræftes af XX i brev modtaget i Ankenævnet den 7. august 2014.

Idet XX beskæftigelse herefter ikke kan indgå i opgørelsen af beskæftigelsesgraden, kan den kun fastsættes til 0 % for 2013.

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse af 18. juli 2014.