Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-106 / 10-01-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 16. april 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) om udbetaling ved død

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 16. april 2013 om, at XX ikke kan få udbetalt noget engangsbeløb efter NN, der døde den 25. marts 2013.

Ankenævnets medlemmer Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Poul Sørensen (formand) og Per Walsøe har deltaget i sagens behandling.

ATP’s afgørelse

ATP har som begrundelse for afgørelsen af 16. april 2013 henvist til, at XX og NN ikke har haft deres samliv noteret hos ATP.

Klagen

XX har henvist til, at parterne boede sammen fra marts 1985 til marts 2013, hvor NN døde, og at dette kan dokumenteres gennem SKAT, Folkeregistret, kommunen m.fl. 

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 12. juni 2013 fastholdt afgørelsen. Efter ATP-lovens § 14 b, stk. 2, er der en række betingelser, som skal være opfyldt, for at beløbet kan udbetales.  Det er blandt andet en betingelse, at der forud for dødsfaldet er sket en notering/registrering i ATP af samlivet. ATP har ikke registreret nogen henvendelse fra XX eller NN med anmodning om at blive registreret i ATP som samlevere.

Folketinget har vedtaget en lovændring på dette område, jf. lov nr. 472 af 13. maj 2013. Ifølge lovændringens § 2, nr. 3, ændres reglerne for samlevere, så det ikke længere er nødvendigt med en notering i ATP af samlivet forud for dødsfaldet. Det fremgår imidlertid af ikrafttrædelsesbestemmelsen i § 7, at reglen om, at der ikke længere behøver ske en notering i ATP af samlivet forud for dødsfaldet, alene finder anvendelse på dødsfald, som sker efter lovændringens ikrafttræden den 15. maj 2013. Da NN døde den 25. marts 2013, gælder kravet om notering før dødsfaldet derfor fortsat, uanset at parterne har levet sammen siden 1985.

Partshøring

XX er blevet partshørt over ATP’s udtalelse. I sit svar til Ankenævnet af 30. juli 2013 har XX henvist til en række forhold, der dokumenterer, at XX og NN havde boet sammen siden 1985.

Ankenævnets begrundelse

ATP har ikke registreret nogen henvendelse fra XX eller NN med anmodning om at blive registreret i ATP som samlevere. Kravet i ATP-lovens dagældende § 14 b, stk. 2, om, at der forud for dødsfaldet er sket en notering/registrering i ATP af samlivet, er derfor ikke opfyldt.

Det forhold, at samlivet kan dokumenteres på anden måde, kan ikke føre til noget andet resultat.

Det forhold, at lovgivningen efterfølgende er ændret, således at der ikke længere stilles krav om notering af samlivet i ATP, for at der kan udbetales et engangsbeløb til en efterlevende samlever, kan heller ikke ændre resultatet, idet de nye regler kun gælder ved dødsfald, som indtræder efter lovændringens ikrafttræden den 15. maj 2013.

Ankenævnet stadfæster derfor ATP’s afgørelse, hvorefter XX ikke kan få udbetalt noget engangsbeløb fra ATP i anledning af NN's død.