Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-226 / 15-05-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 15. oktober 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet ændrer ATPs afgørelse om XX beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven for 2012, således at denne fastsættes til 42 %.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i sin klage af 22. oktober 2013 anført, at han mener, at det må være beskæftigelse fra det fyldte 60. år og til pensionsalderen ved det 65. år, der danner grundlag for muligheden for skattenedslag.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 24. januar 2014 efter en fornyet gennemgang af sagen forhøjet XX’s beskæftigelsesgrad for 2012 til 42 %.

ATP gav i brev af juni 2013 XX meddelelse om, at hans beskæftigelsesgrad for 2012 var beregnet til at være mindre end 46 %.

I mail af 5. august 2013 rettede XX henvendelse til ATP og gjorde indsigelse mod opgørelsen af sin beskæftigelsesgrad for 2012 på 33 %.

Efter at have indhentet yderligere oplysninger i form af lønsedler og ferieoplysninger traf ATP den 15. oktober 2013 afgørelse om at fastholde beskæftigelsesgraden på 33 %, idet der ikke var dokumentation for yderligere arbejdstimer, der kunne indgå i opgørelsen.

Det fremgår af § 4, stk. 1, 1. pkt., i lov om skattenedslag for seniorer, at det for en person omfattet af lovens § 1, stk. 3, nr. 1, er en betingelse for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget, at vedkommen- de i hvert indkomstår fra og med det indkomstår, hvor personen fylder 60 år, til og med det indkomstår, hvor personen fylder 64 år, opfylder et arbejdstidskrav.

Ud fra bestemmelsen ordlyd og forarbejderne hertil må det efter ATPs opfattelse anses for utvivlsomt, at arbejdstidskravet omfatter hele året. Der er således ikke grundlag for at antage, at arbejds- tidskravet kun omfatter en del af året, f.eks. fra den dag, hvor en person fylder 60 år.

Ved fuldtidsbeskæftigelse forstås beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt ATP-bidrag. Fuldt ATP-bidrag forudsætter, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 timer for månedslønnede, 54 timer for fjortendagslønnede og 27 timer for ugelønnede.

Ifølge de lønsedler, XX har indsendt, sker opgørelsen af hans løn månedsvis. For så vidt angår den konkrete opgørelse af beskæftigelsesgraden er der for XX indberettet ATP-bidrag med fuldtidssats for månedslønnede fra XX for januar måned 2012 og fra Organisation X for månederne september, oktober og december 2012.

For februar-maj samt november 2012 er der ikke dokumenteret fuldtidsbeskæftigelse, jf. ovenfor, og disse måneder kan derfor ikke indgå i opgørelsen af beskæftigelsesgraden.

I juni måned har XX arbejdet 87,5 timer hos Organisation X. I perioden  forud for ansættelsen har han modtaget arbejdsløshedsdagpenge, herunder deltaget i et kursus, for hvilket der er indbetalt ATP-bidrag. Perioder med ledighed kan imidlertid ikke medregnes i beskæftigelsesgraden, og beskæftigelseskravet på 117 timer er således ikke opfyldt i juni måned.

XX har endvidere oplyst, at han har holdt ferie i perioden 30. juli til 11. august 2012. Da XX ikke arbejder med et fast timetal pr. uge, har ATP beregnet et gennemsnitligt timetal på baggrund af hans beskæftigelse for de seneste 13 uger, jf. § 5, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 859 af 8. september 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

På baggrund af denne omregning kan XX beskæftigelse inklusive ferie i juli må ned opgøres til 124 timer og i august måned til 89 timer. Dermed kan juli måned medregnes ved opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2012.

Herefter kan beskæftigelsesgraden for 2012 opgøres til 42 %.

Ankenævnets begrundelse

Det følger af § 4, stk. 3, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslags- loven), at en person anses for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidragspligtig efter § 2 og § 2 a, stk. 2, 1. pkt., lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt års- bidrag efter § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller

2) over for Arbejdsmarkedets Tillægspension har dokumenteret i hele indkomståret at have haft en arbejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem.

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag, når lønmodtageren har været fuldtidsbeskæftiget hos samme arbejdsgiver. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 859 af 8. september 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, at der ved fuldtidsbeskæftigelse forstås beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag. Fuldt bidrag forudsætter efter bekendtgørelsen, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 timer for månedslønnede, 54 timer for fjortendagslønnede og 27 timer for ugelønnede.

Efter skattenedslagslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., er det en betingelse for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget, at vedkommende hvert indkomstår fra og med det indkomstår, hvor personen fylder 60 år, opfylder et arbejdstidskrav. Arbejdstidskravet skal således opfyldes i hele det kalenderår (indkomstår), hvor personen fylder 60 år, og ikke først fra det tidspunkt i kalenderåret, hvor personen fylder 60 år.

På baggrund af de oplysninger, som ATP har modtaget fra XX sammenholdt med de indbetalte ATP-bidrag kan det konstateres, at han som månedslønnet har haft beskæftigelse, inklusive ferieafholdelse, i mindst 117 timer pr. måned i månederne januar, juli, september, oktober og december 2012, og arbejdstidskravet er derfor opfyldt for så vidt angår disse 5 måneder.

XX’s beskæftigelsesgrad for 2012 udgør herefter 42 %.

Ankenævnet ændrer i overensstemmelse hermed ATPs afgørelse af 15. oktober 2013.