Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-223 / 17-07-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 1. oktober 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 1. oktober 2013, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven for 2012 fastsættes til 0 %.

Ankenævnets medlemmer Michael B. Elmer, Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved brev af 30. oktober 2013 klaget over ATPs afgørelse om at fastsætte hans beskæftigelsesgrad for 2012 til 0 %, idet han i 2012 har arbejdet 37 timer om ugen på vilkår som hans kollegaer.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 28. november 2013 fastholdt sin afgørelse og henvist til, at beskæftigelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder fleksjob og servicejob efter (dagældende) lov om servicejob, ikke kan medregnes i opgørelsen af beskæftigelsesgraden, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 2. Ifølge forarbejderne til loven er det ikke anset for velbegrundet at præmiere støttet beskæftigelse med yderligere tilskud.

ATP har fra Arbejdsmarkedsstyrelsen fået oplyst, at XX har været ansat med løntilskud, og arbejdsgiveren, XX, har over for ATP bekræftet, at XX er ansat med løntilskud. 

Da ATP ikke kan medregne perioder med beskæftigelse i løntilskud, fastholder ATP, at XX beskæftigelsesgrad for 2012 skal fastsættes til 0 %.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 4, stk. 2, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslagsloven), kan ansættelse med løntilskud, herunder fleksjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt servicejob efter lov om servicejob, ikke indgå i opgørelsen af beskæftigelsesgraden efter loven.

Det fremgår af sagen, at XX igennem hele 2012 har været ansat i beskæftigelse med løntilskud. Uanset at XX i øvrigt har arbejdet på samme vilkår som sine kollegaer, kan hans beskæftigelse på 37 timer om ugen ikke indgå ved opgørelsen af beskæftigelsesgraden, når beskæftigelsen har været med løntilskud.

Ankenævnet stadfæster derfor ATPs afgørelse af 1. oktober 2013, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad for 2012 fastsættes til 0 %.