Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-138 / 23-04-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 1. juli 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad for 2011 fastsættes til 0 % efter skattenedslagsloven.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i klage af 16. juli 2012 anført, at hans beskæftigelsesgrad burde være højere, da han ikke mener at være ansat med løntilskud, men modtager fuld sædvanlig løn.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 10. august 2012 fastholdt sin afgørelse. 

ATP anfører, at beskæftigelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder fleksjob, og servicejob efter lov om servicejob ikke kan medregnes i opgørelsen af beskæftigelsesgraden, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 2.

ATP ligger ikke selv inde med oplysninger om personer i beskæftigelse med løntilskud mv., men modtager oplysninger herom via Arbejdsmarkedsstyrelsen og KMD. Ifølge disse oplysninger har XX i 2011 været i beskæftigelse med løntilskud/støttet beskæftigelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder fleksjob, eller lov om servicejob. ATP har tillige været i kontakt med Kommune, som har bekræftet, at XX’s beskæftigelse i 2011 var med løntilskud.

Da ATP som nævnt ikke kan medregne perioder med beskæftigelse med løntilskud, må ATP fastholde, at XX’s beskæftigelsesgrad for 2011 skal fastsættes til 0 %.

Ankenævnets begrundelse

Det følger af § 4, stk. 3, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslags- loven), at en person anses for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidragspligtig efter § 2 og § 2 a, stk. 2, 1. pkt., lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt års- bidrag efter § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejdsmarkedets Tillægspension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en arbejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem.

Ansættelse med løntilskud, herunder fleksjob, efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt servicejob efter lov om servicejob kan efter lovens § 4, stk. 2, ikke indgå i opgørelsen af beskæftigelsesgraden.

Det fremgår af de oplysninger, som ATP har modtaget fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), at XX har været ansat i beskæftigelse med løntilskud i hele 2011. Dette er også bekræftet af Kommune, som har udbetalt tilskuddet til arbejdsgiveren. Det fremgår endvidere af en mail af 8. februar 2012 fra XX’s arbejdsgiver til XX, at han var ansat i et fleksjob.

Denne beskæftigelse kan ikke indgå i opgørelsen af beskæftigelsesgraden, der således fastsættes til 0 %.

XX oplyser i brev af 26. september 2012, at han selv vil forelægge sagen for Lige- behandlingsnævnet. Ankenævnet tager derfor ikke stilling til XX’s anbringender om, at loven om skattenedslag for seniorer indirekte forskelsbehandler personer med handicap.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse af 1. juli 2012.