Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2012-239 / 14-12-2014

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed/XX over afgørelse af 8. oktober 2012 fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB))

Ankenævnet ændrer AUBs afgørelse af 8. oktober 2012, således at der på det foreliggende grundlag ikke kan kræves tilbagesøgning af 5.110 kr. i udbetalt lønrefusion til Virksomhed/XX.

Ankenævnets medlemmer Michael B. Elmer, Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed/XX har påstået afgørelsen om tilbagebetaling ophævet under henvisning til, at Virksomhed/XX har opfyldt sin oplysningspligt og som arbejdsgiver er uden indflydelse på, med hvilken sats lønstilskuddet udbetales.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 19. december 2012 fastholdt sin afgørelse og har oplyst, at Virksomhed/XX den 1. august 2010 indgik en uddannelsesaftale med eleven NN. Under aftaleperioden var eleven 8 gange på skoleophold, for hvilke AUB (da AER) udbetalte lønrefusion.

Den 24. marts 2012 påbegyndte eleven en ny uddannelsesaftale med endnu et skoleophold. På den baggrund krævede AUB den 8. oktober 2012 tilbagebetaling af for meget udbetalt lønrefusion, der var udbetalt efter bekendtgørelse nr. 129 af 21. februar 2011 om udbetaling af lønrefusion mv. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion. Af dennes § 8, stk. 2, fremgik, at fastlæggelsen af satsen sker med udgangspunkt i uddannelsens længde, og at den beregnes fra slutningen af uddannelsen. Ved beregningen anvendes 5 forskellige satser. 4 af satserne anvendes med én sats for hvert uddannelsesår.

Beregningen sker med udgangspunkt i oplysninger om uddannelsesaftalens slutdato, den normerede varighed af uddannelsen og skoleopholdets begyndelsesdato, og beregningen sker maskinelt. Reglerne om fastsættelse af refusionssatser har ingen sammenhæng med indplaceringen på løntrin eller udbetaling af tillæg.

I den konkrete sag har den maskinelle beregning taget udgangspunkt i uddannelsesaftalens slutdato. En fejl ved indberetningen af uddannelsens ophør har medført, at AUBs system har læst de indberettede data, som om der var tale om en afsluttet uddannelse og ikke en afbrudt uddannelsesaftale. Indplaceringen er derfor sket på sats 4, som er den højeste sats til ikke-voksenelever.

Efterfølgende har AUB fra skolen fået indberettet en ny uddannelsesaftale, hvilken har medført en omberegning af skoleperioden og en deraf følgende ny satsberegning. Denne omberegning har medført, at der opstået et tilbagesøgningskrav på 5.110 kr.

AUB udsender breve med orientering om refusionsbeløbene til arbejdsgiverne, der skal reagere, hvis refusionsbeløbet ikke korrekt. Reagerer arbejdsgiver ikke, udbetales det beregnede beløb automatisk. AUB finder således, at det er arbejdsgivers ansvar at korrigere oplysningerne i orienteringsbrevet og at holde sig orienteret om satserne og reglerne for udbetaling, som bl.a. fremgår af AUBs hjemmeside.

Ankenævnets begrundelse

AUB kan efter AUB-lovens § 23a, stk. 1, (kun) træffe bestemmelse om tilbagebetaling, hvis en modtager af ydelser har givet urigtige oplysninger eller undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetalingen af ydelser.

Der ses ikke i det i sagen oplyste om ansøgning og udbetaling af støtte at være grundlag for at fastslå, at Virksomhed/XX har givet urigtige oplysninger eller undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetalingen af tilskud.

Der har derfor ikke været grundlag for som sket at træffe bestemmelse om tilbagebetaling. Ankenævnet ændrer derfor den påklagede afgørelse, således at Virksomhed/XX ikke på det foreliggende grundlag skal tilbagebetale noget beløb.