Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-135 / 23-04-2014

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed/v virksomhedsejer over afgørelse af 27. maj 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 27. maj 2013, hvorefter Virksomhed ikke er berettiget til udbetaling af præmie for eleven XX samt præmie og 1.-3. bonusrate for eleven NN.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed/v virksomhedsejer har i brev af 13. juni 2013 anført, at den for sene ansøgning skyldes, at hun havde misforstået reglerne og var af den overbevisning, at bonus og præmie først ville komme til udbetaling ved ophør af elevtiden.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen 

AUB har i brev af 3. juli 2013 fastholdt sit afslag på udbetalingen af præmie og bonus.

AUB har oplyst, at Virksomhed/v virksomhedsejer den 26. januar 2011 indgik en uddannelsesaftale med eleven NN. Aftalen påbegyndtes den 1. februar 2011.

Den 21. januar 2012 indgik Virksomhed/v virksomhedsejer en uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes den 1. februar 2012.

Den 17. maj 2013 kontaktede Virksomhed/v virksomhedsejer AUB pr. brev angående manglende udbetaling af præmie og bonus. AUB oplyste ved svar af 27. maj 2013, at præmie og bonus var delvist forældet.

Forinden, den 24. maj 2013, udbetaltes efter ansøgning på AUB’s selvbetjeningsløsning 1 bonusrate på 13.000 kr. for aftalen med NN og 3 bonusrater hver på 13.000 kr. for aftalen med XX.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. Lignende bestemmelse fremgik tidligere af § 3, stk. 6, i en ændringslov til den daværende lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Af AUB’s registreringer fremgår for så vidt angår eleven NN, at ret til 1. præmierate blev frigivet den 2. marts 2011 og forældet den 2. marts 2012. 2. præmierate blev frigivet den 6. maj 2011 og forældet den 6. maj 2012. 3. præmierate blev frigivet den 10. juli 2011 og forældet den 10. juli 2012. Retten til 1. bonusrate indtrådte den 7. oktober 2011 og blev forældet den 7. oktober 2012. Retten til 2. bonusrate indtrådte den 5. januar 2012 og blev forældet den 5. januar 2013. Retten til 3. bonusrate indtrådte den 4. april 2012 og blev forældet den 4. april 2013. 4. bonusrate er udbetalt den 24. maj 2013.

For så vidt angår eleven XX fremgår det af AUB’s registreringer, at ret til 1. præmierate blev frigivet den 1. marts 2012 og forældet den 1. marts 2013. 2. præmierate blev frigivet den 31. marts 2012 og forældet den 31. marts 2013. 3. præmierate blev frigivet den 30. april 2012 og forældet den 30. april 2013. Som nævnt er der udbetalt 3 bonusrater via ansøgning den 24. maj 2013.

AUB har ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftaler indgået henholdsvis den 26. januar 2011 og den 21. januar 2012. Det følger herefter af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion) ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som giver AUB adgang til at se bort fra denne betingelse, og arbejdsgiverens ukendskab til reglerne kan ikke begrunde, at der ses bort fra betingelsen.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed/v virksomhedsejer opnåede ret til de enkelte ydelser, og tiltræder derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse.