Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-73 / 05-11-2014

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X over afgørelse af 2. maj 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 2. maj 2014, hvorefter Virksomhed X har fortabt retten til udbetaling af 1.-3. bonusrate for elev X.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed X har anført, at der har været meget travlt i firmaet, og at man derfor ikke nåede at søge om bonus, før fristen var udløbet.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 12. juni 2014 fastholdt sit afslag på udbetaling af bonus og har oplyst, at Virksomhed X den 9. maj 2011 indgik uddannelsesaftale med elev X. Aftalen påbegyndtes den 9. maj 2011.

Den 24. oktober 2011 udbetaltes 1.-3. præmierate, og den 17. oktober 2013 udbetaltes 4. bonusrate.

Den 2. maj 2014 kontaktede Virksomhed X telefonisk AUB om udbetaling af bonus. AUB op- lyste i den forbindelse, at kravet om udbetaling af 1.-3. bonusrate, der kunne begæres udbetalt fra henholdsvis den 6. november 2011, 4. februar 2012 og 4. maj 2012, var forældet henholdsvis den 6. november 2012, 4. februar 2013 og 4. maj 2013.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. En tilsvarende bestemmelse fremgik tidligere af § 3, stk. 6, i en ændringslov til den daværende lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 9. maj 2011. Det følger af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion) ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Loven indeholder ingen bestemmelser, som giver mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed X opnåede ret til de enkelte ydelser, og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse.