Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-200 / 17-07-2014

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X over afgørelse af 12. august 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet har den 5. september 2013 fra Virksomhed X modtaget en klage over AUBs afgørelse af 12. august 2013, hvorefter selskabet ikke har krav på kompensation for tab lidt ved, at selskabet i sin prissætning har anvendt en sats angivet på ATPs hjemmeside, som ved en fejl var angivet med et for lavt beløb.

AUB har i afgørelsen af 12. august 2013 anført, at der efter AUB’s opfattelse ikke er grundlag for, at en forkert oplyst bidragssats på en hjemmeside kan danne grundlag for et krav om økonomisk kompensation til virksomheden. AUB bemærker i den forbindelse, at bidraget er fastsat ved lov, og at satsen derfor er offentlig tilgængelig.

Af afgørelsen den 12. august 2013 fremgår endvidere, at den kan indbringes inden 4 uger for Ankenævnet for ATP m.m.

Klagen

Virksomhed X har i klagen anført, at virksomheden den 3. januar 2013 havde set på ATP’s hjemmeside, at satsen var 601,75 kr. pr. fuldtidsansat medarbejder, og at denne sats derfor blev registreret i virksomhedens system og indgår i beregningerne for, hvilken sats den enkelte medarbejders ydelser skal faktureres hos kunderne. Virksomhed X anfører, at virksomheden har lidt et økonomisk tab på grund af de fejlagtige oplysninger på hjemmesiden. Virksomhed X har oplyst, at det økonomiske tab er opgjort til 30.800 kr., svarende til 88.000 timer * 0,35 kr. fordelt på 573 projekter.

AUBs udtalelse

AUB har i udtalelse af 2. januar 2014 oplyst, at satsen for arbejdsgivernes bidrag til AUB fastsættes på finansloven hvert år, og at bidragssatsen herefter også fremgår af Lov om Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag § 18, stk. 1 og § 18, stk. 2.

Bidragssatsen for 2013 består af 2 satsdele. AUB orienterer via hjemmesiden arbejdsgiverne om den fastsatte bidragssats. I forbindelse med indtastning af satserne for 2013 skete der en fejl, da kun den ene af de to satsdele blev indsat, hvorved bidraget blev oplyst til 601,75 kr., og ikke som det rettelig burde være 743,25 kr. pr. kvartal.

AUB oplyser, at oplysningerne blev lagt på hjemmesiden den 20. december 2012, og at oplysningerne blev korrigeret den 10. januar 2013, da AUB konstaterede fejlen.

AUB oplyser videre, at AUB har beregnet og opkrævet bidrag for januar kvartal 2013 i overensstemmelse med den på finansloven fastsatte bidragssats efter gældende regler. Opkrævningen er udsendt den 17. juni 2013 med betalingsfrist den 15. juli 2013. Der er sket rettidig betaling af opkrævningen.

Ankenævnets begrundelse

Det hedder i § 27 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 12. februar 2014 (dagældende lbk. nr. 203 af 25. februar 2013), at klager over AUBs eller ATPs ”afgørelser efter denne lov” kan indbringes for ankenævnet inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt.

AUB har truffet afgørelse om, hvorvidt AUB er erstatningsansvarlig for det økonomiske tab, som Virksomhed X har haft i forbindelse med, at Virksomhed X i sit system har anvendt en ukorrekt angivet sats på hjemmesiden.

Denne afgørelse er truffet efter dansk rets ulovbestemte regler om erstatningsansvar. Der foreligger således ikke en afgørelse efter AUB-loven. Afgørelsen kan derfor ikke indbringes for Ankenævnet. Virksomhed X’s klage skal derfor afvises. At AUB har givet forkert vejledning om klageadgang til ankenævnet, kan ikke føre til et andet resultat.

Ankenævnet afviser herefter klagen fra behandling i ankenævnet.